👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Pedagogisk planering - Språk - Villa villekulla

Skapad 2018-04-26 15:12 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Språk

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Vi vill utveckla barnens förståelse och intresse kring språk och kommunikation. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd samt uppmuntra dem att återberätta sina upplevelser. Skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (- Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Genom sång och musik vill vi att barnen ska få erfara olika sätt att uttrycka sig och använda alla sina sinnen på ett lustfyllt sätt.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

 • Rim & ramsor

 • Sång

 • Boksamtal

 • Återberättande

 • Flerspråkighet/TAKK

 • Skriftspråk

 • Läsning och berättande

 • Ordförråd

 • Munmotorik
   

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet

 

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.