👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2018-04-27 09:25 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 6 Matematik
Ordet Algebra kommer från det arabiska ordet Al´djabr som ungefär betyder utjämning. Det kommer från ett av stegen i ekvationslösning. Genom att benämna storheter som längd och vikt, värden och samband med hjälp av bokstäver så kan vi beskriva det vi ännu inte känner till. Då kan vi göra beräkningar eller ta reda på vad det okända är.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen skall också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen.

Eleverna skall utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna skall även utveckla kunskaper för att tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Aktiviteter:

  • räkna med likheter
  • lösa ut obekanta tal med hjälp av balansmetoden
  • tolka uttryck med variabler
  • skriva uttryck med variabler
  • förenkla uttryck

Matriser

Ma
Algebra - självskattning

Jag känner mig:

osäker
ganska säker
säker
Likheter
Ta reda på vilket tal som skall stå istället för x för att det skall stämma.
Ekvationer
Lösa ekvationer, t.ex. 5x-8=42
Uttryck
Förstå vad en variabel betyder i ett uttryck, t.ex. 7a+5
Uttryck/Ekvation
Veta vad som är skillnaden på ett uttryck och en ekvation.
Uttryck
Skriva ett uttryck för t.ex omkretsen av en rektangel.

Ma
Algebra - lärandematris

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
-Formulera problem – identifiera information
Du behöver hjälp med att förstå enkla problem i elevnära situationer
Du förstår oftast enkla problem.
Du förstår vad som efterfrågas i olika problem.
Du förstår olika problem och identifierar tydligt vad som behöver göras.
-Lösa problem – val av strategi
Du behöver hjälp med val av strategi.
Du löser enkla problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Du löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi som jag valt utifrån problemet.
Du löser med säkerhet olika problem. Du kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Du kan formulera enkla matematiska modeller som passar till sammanhanget.
-Redovisa tankegångar – muntligt och skriftligt
Du behöver hjälp med att redovisa tankegångar
Du redovisar tankegångar helt eller delvis på ett begripligt sätt, med stöd av konkret material, bilder och symboler mm.
Du redovisar tankegångar stegvis. Använder ett matematiskt språk på ett bra sätt.
Du redovisar tankegångar på ett bra och effektivt sätt genom att förtydliga lösningarna med bilder, texter, tabeller. Du kan röra dig mellan olika matematiska uttrycksformer.
-Värdera valda strategier samt bedöma resultatets rimlighet.
Du behöver hjälp med att värdera strategier och bedöma ett svars rimlighet.
Du värderar och ger exempel på strategier samt ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Du värderar och jämför olika strategiers för- och nackdelar samt bedömer resultatets rimlighet.
Du värderar, jämför och drar relevanta slutsatser om strategiers användbarhet i olika situationer och om resultatets rimlighet.
-Avrundning och val av lämplig enhet
Du behöver hjälp med att avrunda. Du använder inga enheter
Du avrundar oftast på lämpligt sätt. Du använder lämpliga enheter ibland
Du avrundar på ett lämpligt sätt. Du använder lämpliga enheter.
Du avrundar på ett lämpligt och korrekt sätt. Du använder lämpliga enheter

Förstå begrepp

Lägre nivå
Högre nivå
-Förstå och beskriva matematiska begrepp
Du använder inte matematiska begrepp. Du behöver hjälp för att förstå innebörder.
Du använder grundläggande matematiska begrepp och förklarar några av dem med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Du använder olika matematiska begrepp i kända situationer och förklarar de vanligaste.
Du använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang och du förklarar betydelsen av dem med egna ord.
-Se samband mellan matematiska begrepp
Du behöver hjälp med att koppla ihop olika begrepp
Du kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Du ser samband mellan kända begrepp.
Du ser samband mellan olika begrepp

Föra och följa matematiska resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
-Saklighet och logik
Du saknar fakta i resonemang och det finns logiska luckor.
Du använder till viss del fakta i resonemang och logiken går till viss del att följa.
Du använder fakta i resonemang och logiken går att följa.
Du använder relevanta fakta och resonemanget är helt logiskt.
-Aspekter och tankegångarnas komplexitet samt samband
Du behöver hjälp att förstå påståenden och sammanhang i samtal kring matematik och att ställa och besvara frågor.
Du utgår från ett påstående och ett sammanhang och tar del av tankegångar genom att ställa och besvara frågor.
Du utgår från några påståenden och sammanhang. Du bemöter och argumenterar tankegångar på ett sätt som till viss del för resonemang framåt samt beskriver något mönster eller samband.
Du utgår från olika påståenden och sammanhang. Du bemöter och argumenterar tankegångar på ett sätt som för resonemang framåt, fördjupar och breddar innehållet.

Kommunicera med matematikiska uttrycksformer

Lägre nivå
Högre nivå
-Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Du behöver hjälp med att beskriva och förklara tillvägagångssätt.
Du beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver och förklarar tillvägagångssätt med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Du beskriver och förklarar tillvägagångssätt ändamålsenligt och effektivt med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.

Välja och använda metoder

Lägre nivå
Högre nivå
-Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Du kan oftast välja lämplig metod.
Du väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Du väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
-Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp med att använda metoder.
Du använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat
Du använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.