👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vatten

Skapad 2018-04-27 11:53 i Humlans förskola Hudiksvall
Vi ser ett stort intresse för vatten hos barnen - både ute och inne.
Förskola
I början på hösten ett stort intresse bland barnen gällande vatten, både inomhus vid våra tvättställ och utomhus i stuprör och vattenpölar. Därför valde vi att ha Vatten som projekt detta år. Barnen kommer i projektet att få möta vatten i många olika former så som snö, is, material som som beter sig som vatten, mm. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i många olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.
Grundstenarna i vårt projekt är lärandeförvaltningens ledord; Jag kan, Jag vill, Jag vågar och Jag gör! Vi kommer också lägga stort fokus på att upptäcka och utforska tillsammans i grupp, dvs det sociala samspelet.

 Vilket innehåll ska behandlas?

˚ Vattnets olika former - från flytande till fast (vatten, snö och is ska få upplevas både ute och inne på mång olika sätt))

˚ Vattenlek (att konkret få uppleva att hälla, fylla, tömma i och ur, osv)

˚ Använda vattenfärger (vad händer när ja blandar olika färger)

˚ Låna och läsa böcker med fokus på vatten

˚ Skapa nya lärmiljöer med möjlighet att utforska vatten på olika sätt, att kunna leka rollekar i en miljö inspirerad utifrån Vatten.

˚ Få utforska nya material (bukgur och linser) som beter sig nästan som vatten, men ändå inte

˚ Grön flaggs utvecklingsområden med återvinning och odling

Inom dessa områden vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper och sitt lärande utifrån läroplanens intentioner:

˚ Språk, Matematik, Naturvetenskap, Teknik, Skapande och Värdegrund kommer vara våra utgångspunkter för projektet och sen utgår vi från barnens intressen och kommer lägga fokus på att de ska få uppleva Vatten genom alla sina sinnen och därmed utveckla sina kunskaper och sitt lärande, både enskilt och i grupp, på många olika sätt.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

˚ Vi startar projektet genom att alla pedagoger observerar barnens intresse under en vecka i början på hösten. Tankar och iakttagelser skrivs ner och diskuteras på avd. reflektion. Sen följer vi barnens intresse och kunskaper genom genom reflektionen i den pedagogiska dokumentationen som är hjärtat i projektet.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna?

˚ Vi använder oss av kommunens dokumentationsmallar för pedagogisk dokumentation. Vi reflekterar tillsammans med barnen i samband med våra aktiviteter, dokumnetation finns tydligt uppsatt för barnen och föräldrarna i hallen och på avdelningen. I vårt månadsbrev finns projektets gång beskrivet som en röd tråd, månad för månad. Vi dokumenterar i Unikum så att varje förälder kan ta del av vårt projekt.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under projektets gång.

Sen kommer vi att använda oss av kommunens uppföljningsfrågor i dokumentet Pedagogisk planering för att utvärdera

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016