👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersrmål arabiska

Skapad 2018-04-29 11:30 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagsliv, samhälle,kultur, traditioner i ursprungslandet, samt kunna göra några jämförelser med den svenska kulturen utifrån egna erfarenheter.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA genom.....

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,kunna skriva en text så att andra kan läsa och förstå. 
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • Att kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för lyssnaren, samt kunna läsa en text högt för grupper. Förstå tydligt och enkelt tal, själv kunna delta i enkla samtal.

 • Att Kunna läsa barn – och ungdomsböcker och faktatexter, skrivna för barn och ungdom, med god Förståelse och med flyt i läsningen.

 • Eleven skall: Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar, kunna muntligt berätta och beskriva något som hon/han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för henne/honom angeläget ämne.

 • Att Känna till något om vardagslivet i ursprungslandet. Eleven skall ha kunskaper om vardagsliv, samhälle,kultur, traditioner i ursprungslandet, samt kunna göra några jämförelser med den svenska kulturen utifrån egna erfarenheter

 • Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra t.ex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • Att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • Att Kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till. Kunna genomföra korta, enkla, muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand.

 •  Att kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig sitt modersmål. Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. Kunna,på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete. 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under läsåret att arbeta med följande arbetsområden , bl.a

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • Vi jobbar med olika hör-övningar, eleven skriver egna reflektioner.
 • Vi uppmuntrar våra elever att uttrycka sig skriftligt genom t.ex. dagbok, egna berättelser, gemensamma skrivuppgifter samt tankekartor.Vi följer upp varje elevs skrivutveckling genom att läsa, kommentera och korrigera varje elevs texter kontinuerligt

 • utöka sitt ordförråd genom att träna på att läsa och skriva avancerad texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
 • översätta från arabiska till svenska och tvärtom.

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

 

 • förstår innehållet i en text
 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll.
 • Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
 • Din förmåga att skriva eget berättelse, saga och novell med begripligt innehåll med god språk.
 • Din förmåga att analysera författarens budskap
 • bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 • reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer
 • Förmågan att översätta från arabiska till svenska och tvärtom.
 • Kopplingar till läroplan

  •  
   Ml
   Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  •  
   Ml
   Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  •  
   Ml
   Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  •  
   Ml
   Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  •  
   Ml
   Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  •  
   Ml
   Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Matriser

Ml
Arabiska modersmål

Nivå 1
Nivå E
Nivå 2
Nivå C
Nivå 3
Nivå A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Ny aspekt
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Ny aspekt
Skriva texter
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp
Ny aspekt
Beskrivningar & berättarstruktur
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Ny aspekt
Anpassa innehåll & språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Ny aspekt
Resonera om modersmål & svenska
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Ny aspekt
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ny aspekt
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Ny aspekt
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.