👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Statistik V. 18 - 22

Skapad 2018-05-01 13:45 i Freinetskolan Hugin Freinet
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1128839681#
Grundskola 7 Matematik
I detta område kommer vi att arbeta med att avläsa och tolka tabeller och diagram samt att bestämma medelvärde, typvärde och median.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området skall du kunna: 

 • hämta fakta ur tabeller och rita diagram
 • beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram
 • presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos och efter avslutat kapitel ett test.

Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning. 

Vecka 18
Introduktion till tabeller och diagram. 
Göra en undersökning och redovisa med tabell och diagram.

 

Vecka 19
Genomgång av tabeller, medelvärde, typvärde och median. 
(Grön del. sid. 230 - 233 eller Blå del sid. 244 - 246)


Vecka 20
Genomgång av Spridningsmått och olika typer av diagram. 
(Grön del. sid. 234 - 237 eller Blå del sid. 247 - 250)

 

Vecka 21
Genomgång av olika typer av diagram. 
(Grön del. sid. 238 - 239 eller Blå del sid. 251 - 252)

Diagnos

 

Vecka 22

Repetition av statistik, tabeller och diagram.

Utmaning: Röda sidor 254 - 260 och Svarta sidor 262 - 263

Alternativ: Jobba med arbetsblad

PROV

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av Tabeller och diagram

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Tabeller, diagram och statistik
Se kommentar
Du kan göra enkla avläsningar i olika diagram men har svårt dra slutsatser och beräkna statistiska värden.
Du kan avläsa och tolka olika typer av tabeller och diagram. Du kan beräkna medelvärde.
Du kan avläsa och göra egna frekvenstabeller. Du kan beräkna och skilja mellan medelvärde, median och typvärde.
Du visar stor säkerhet vid avläsningar och tolkningar av diagram och tabeller. Du kan ta fram eller beräkna data då medelvärde eller median är känt.
Tolka resultat
Se kommentar
Du glömmer att kolla eller har svårt att se om dina beräkningar är rimliga.
Resultatet är rimligt men enheten är fel eller saknas. Avrundningar görs för tidigt i uppgiften
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svaret besvarar uppgiftens fråga och är förklarat.
Resultatet är rimligt och dess enhet kan härledas ur beräkningarna. Avrundningar sker på korrekt sätt, dvs i svaret. Svaret kopplas till frågan och det finns slutsatser som det argumenteras för.
Förmåga att förklara
Se kommentar
Du skriver ofta bara svaret på uppgifter och redovisar sällan dina lösningar.
Din redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Din redovisningen är tydlig och du förklarar alla steg i din lösning.
Din redovisning är enkel att följa och förstå. Den är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Den matematiska terminologin är korrekt.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.