Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP geografi årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-01 18:33 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för geografi under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Geografi
Så här kommer vi att arbeta med geografi.

Innehåll

Geografi årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att analysera, utforska, tolka och värdera samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar

 • Få en enkel bild av vår planet (hur den ser ut) och jordens plats i universum
 • Få en insikt i hur jorden formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer ex. husbyggen, inlandsisen och hur kontinenterna rör sig
 • Kunna berätta om Big bang

¤ Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur

 • Kunna beskriva Sveriges natur
 • Känna till vilka naturresurser som finns i Sverige och vad de används till, samt vattnets betydelse ex. fördelning och kretslopp
 • Få en insikt i var fördelningen av Sveriges befolkning och orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
 • Planera och genomföra enkla undersökningar hur marken används i närmiljön samt kunna dra slutsatser av resultatet 
 • I samtal med andra redogöra för tankar och åsikter och koppla dessa till geografiska kunskaper

¤ Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten

 • Känna till landskap samt några större orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • Få en insikt i hur en karta är uppbyggd ex. färger, symboler och skala och känna till skillnaderna mellan topografiska och tematiska kartor
 • Kunna ämnesspecifika ord och begrepp för att läsa av en karta ex. väderstreck

¤ Värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling

 • Få en insikt i hur människan kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling som att återanvända och återvinna, sopor kan bli värme och hur matrester kan bli ny jord
 • Få en insikt i hur levnadsvillkoren kan variera i Sverige och världen

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Förklara ämnet geografi
 • Jorden och hur den förändras
 • Kartor och användningen av dessa
 • Sverige och hur vi bor
 • Sveriges landskap
 • Närmiljön och Sveriges natur
 • Väder och klimat
 • Vatten (ex. sött och salt vatten)
 • Hållbarutveckling och återanvändning
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Omvärldsbevakning
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Tidsperspektiv
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Fältstudier
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera vår närmiljö och omvärld
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera hur processer formar och förändrar
 • Utforska och analysera samspel
 • Geografiska analyser av omvärlden
 • Värdera lösningar

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Geografi bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: