Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SUA - 2017/2018 - Korallen

Skapad 2018-05-02 08:58 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
SUA

Innehåll

Var är vi?

Språkutvecklingen i barngruppen ser olika ut då vi har barn i åldrarna 3-6 år och barn i behov av mer språkligt stöd, samt barn med svenska som andra språk. I och med det är vikten att fokusera på språkutvecklande arbetssätt viktigt i våran barngrupp så att alla barn kan få möjlighet att utvecklas i sin språkutveckling. Att använda mycket ord och "språkbada" barnen är en viktig del i vårt vardagliga möte med barnen. 

På korallen har man tidigare fokuserat på att använda sig av högläsning och böcker som en del barnens språkutveckling, vilket är något vi valt att fortsätta med. Även bibelkul är ett välbeprövat arbetssätt som vi fortsätter att arbeta med då barnen får många olika delar av sig språkliga utveckling inom bibelkul (Berättande, drama, återberättande). Detta sätt är något som man haft önskan om att arbeta med även inom andra ämnen i förskolan. Man har även arbetat mycket med bokstäver och barnens namn, vilket är något som barnen varit intresserade av. 


Vart ska vi?

Vi vill fortsätta att uppmuntra till mer läsning och använda högläsning som vila. Vi vill utveckla barnens språk på ett sätt som är roligt för barnen och utifrån deras intressen. 

Syftet är att alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk utifrån deras förutsättningar och intresse. 

 

Hur gör vi?

 1. TAKK- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (Stödtecken)
 2. Sånger, rim och ramsor
 3. Högläsning vid vila
 4. Bokpåse
 5. Spontana lässtunder
 6. Flanosagor
 7. Återberättande
 8. Bibelkul (5-åringar)
 9. Sagodiplomet
 10. "Dansa en bok"
 11. Läslyftet

 

Hur blev det?

Vi har arbetat mycket med TAKK och stödtecken i syfte att utveckla barns språk och ordförståelse. Att arbeta med TAKK i hela barngruppen leder till en bättre förståelse för det talade språket och inget barn som är i mer behov av detta stöd blir utpekad då vi arbetar med det tillsammans med alla barn. På samlingarna sjunger vi många sånger med stödtecken, vi räknar med tecken och vi tar upp olika ord (exempelvis färger, känslor mm.). Vid maten tecknar vi vad maten heter samt när vi presenterar maten för dagen. 

 

På Korallen arbetar vi mycket med läsning i olika former då vi anser att det är en viktig del i barnens språkliga utveckling. Efter maten har vi högläsning i läsgrupper som har gjorts utifrån den nivå barnen ligger på språkligt. Vi har då högläsning av böcker, flanosagor och med olika rekvisita (figurer, saker mm.) Barnen har även fått ta med sig en bokpåse hem som de tar med tillbaka nästa dag med en bok hemifrån. Boken ska de då ha läst hemma och kunna återberätta vad den handlar om på läsvilan, innan vi läser boken tillsammans. Detta uppmuntrar barnen till läsning och de får träna sig i återberättande och att tala i grupp. Samt att uppmuntar mer läsning i hemmet.

 

Inom bibelkul får de äldsta barnen på avdelningen höra flano berättelser utifrån bibeln som de sedan får rita och återberätta. Detta ska resultera i en egen bibelbok som de själva varit delaktiga i att skapa. De får även utföra draman av det de hört. 

 

Två i personalgruppen har fått gå en kurs i ”dansa en bok” som vi har gjort vid några tillfällen med barngruppen. Då får barnen vara delaktiga i att lyssna, upprepa, reflektera och dansa olika böcker. 

 

Personalen har fått göra läslyftet under apterna.

 

Under vårterminen har vi valt att vara med på sagodiplomet som anordnas av biblioteket. Då ska vi i grupper läsa tio olika böcker utifrån en lista ifrån biblioteket, när vi läst dessa böcker kommer barnen att få gå på en ceremoni på biblioteket där de kommer få sina diplom. Sagodiplomet har som syfte att uppmuntra till mer högläsning och läsning av olika typer och genrer av böcker.

 

Reflektion: 

Utifrån förra årets utvärdering där det togs upp att vi skulle arbeta på ett liknande sätt som med bibelböckerna inom andra områden har vi påbörjat ett sådant arbete genom att arbeta med känsloböcker där barnen har fått arbeta på ett liknande sätt. Detta är något vi kan vidare utveckla och arbeta med inom alla projekt och teman, och då skapa böcker gemensamt, i grupp eller enskilt. 

 

Att arbeta med TAKK med hela bargruppen har lett till en bättre språkförståelse för de barn som haft mer behov av att få ord betonade och förstärkta samt att barngruppen har fått ett intresse för det tecknade språket och många kan använda sig av tecken som de lärt sig och frågar om hur man gör vissa tecken. 

 

Läsning och böcker har fått en stor plats i våran verksamhet då vi har hållit fast vid läsvila, arbetat med böcker i teman, låtit barnen reflektera kring böcker vi läst via såväl spontana som planerade boksamtal samt arbetat för att hitta stunder i vardagen då man kan sitta ner med barn och läsa. Läsningen har lett till att många barn fått en bättre förståelse för sagoberättande, skriftspråk samt det talade språket. Det har även lett till att barnen blivit inspirerade till att vilja återberätta böcker, flanosagor och egna sagor för sina kompisar i barngruppen. 

 

Dansa en bok” Har vi upplevt vara svårt men kan bero på att vi ännu är nya till konceptet men är något som vi skulle kunna vidare utveckla att arbeta med under nästa läsår.

 

Vad kan vi bli bättre på?

 • Arbeta med en och samma bok under en längre tid. - Att hitta olika vägar att arbeta med böcker.
 • Arbeta mer med böcker under förmiddagarna. 
 • Bokpåsen, arbeta mer med påsen med alla bar
 • Utveckla vårt arbete med TAKK, variera bilderna med tecken som sitter på väggarna. Mer sånger med TAKK tecken.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: