Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 2

Skapad 2018-05-02 14:18 i Rävlanda skola Härryda
En planering i svenska för åk 2 kopplat till kartläggningsmaterialet Tummen upp.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
Under årskurs 2 kommer vi arbeta med ämnet svenska på många olika sätt. Du kommer få träna på att läsa, skriva och tala/lyssna.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 Syftet med arbetet i svenska under åk 2 är att du ska utveckla ditt språk och dina förmågor att läsa och förstå texter samt kunna kommunicera i tal och skrift.

 

Målet med arbetsområdet är:

Målet är att du ska vara på god väg mot de kunskapskrav som finns för åk 3.


Bedömning

I det dagliga arbetet kommer du genom muntliga eller skriftliga bedömningar få veta hur du ska arbeta vidare för att utvecklas ytterligare.

Vi kommer också att använda ett kartläggningsmaterial (Tummen upp) som utgår från kunskapskraven i åk 3 och innehåller viktiga delmål för åk 2. Dessa delmål finns i nedanstående bedömningsmatris där läraren fyller i allt eftersom vi har testat av de olika delarna. Du kommer också att få göra självskattningar utifrån dessa delmål. 


Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • arbeta med egen läsning och högläsning.
 • läsa olika sorters texter.
 • träna läsförståelse.
 • arbeta med ordkunskap och språklära.
 • skriva egna berättelser och skriva till bilder.
 • skriva faktatexter utifrån stödord/tankekarta.
 • öva på handstil, stor bokstav, skiljetecken och stavning.
 • träna på muntliga och skriftliga instruktioner.
 • berätta och beskriva muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3

Matriser

SvA
Mål i Svenska 2

Svenska i årskurs 2

TALA/LYSSNA
a
Kan hitta på och återge en berättelse.
Kan svara på frågor på en uppläst text.
Kan beskriva ett föremål.
------
------
------
------
------
LÄSA
Kan läsa ord med konsonantförbindelse.
Kan läsa och förstå en skriftlig instruktion.
Kan läsa och förstå en berättande text.
Kan läsa och förstå en faktatext.
Kan läsa ord med ljudstridig stavning.
Kan läsa nonsensord.
Kan läsa och förstå en berättande text på vers.
-----
-----
SKRIVA
Kan skriva läsligt för hand.
Kan skriva frågor till svar.
Kan skriva till sekvensbilder.
Kan ordna ord i alfabetisk ordning efter första bokstaven.
Kan ordna ord i alfabetisk ordning efter andrabokstaven.
Kan stava vanliga ord.
Kan göra en tankekarta till faktatext.
Kan skriva början och slut på en berättelse.
Kan skriva en berättande text med tydlig handling.

SvA
Svenska som andra språk för årskurs 1-2

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Ljud
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du vet vad ett bokstavsljud är.
Du lyssnar efter första ljudet i ett ord.
Du lyssnar efter sista ljudet i ett ord.
Du kan räkna hur många ljud du hör i ett ord.
Du kan höra om ett ljud finns i början, i mitten eller i slutet av ett ord.
Du kan sätta ihop 2-3 ljud så att de bildar ett ord.
Du vet att det är skillnad på bokstavens namn och dess ljud.
Bokstäver
 • SvA  1-3
Du kan några bokstäver i alfabetet och vet hur de låter.
Du använder bokstavens ljud för att läsa ord.
Du kan hela alfabetet och vet hur bokstäverna låter.
Du kan läsa ord med 5 bokstäver eller mera.
Du kan läsa meningar med 5-6 ord.
Du kan läsa en bok med en mening på varje sida.
Du läser en enkel kapitelbok.
Skriva
 • SvA
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du kan skriva ditt namn. Du kan kopiera en text på några meningar.
Du kan skriva korta ord själv.
Du kan forma bokstäverna på rätt sätt, så att det ser bra ut.
Du kan skriva ditt namn med små bokstäver och vet att första bokstaven ska var stor.
Du har börjat skriva egna meningar.
Du blandar inte längre stora och små bokstäver när du skriver.
Du kan skriva egna berättelser.
Berätta
 • SvA
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du berättar händelser för gruppen.
Du lyssnar aktivt på sagor och berättelser.
Du kan återberätta en saga eller en text du hört.
Du kan medverka till att göra en saga.
Du kan hitta på en egen saga.
Du vet vad en dikt är.
Du kan medverka till att göra en dikt.
Struktur
 • SvA
 • SvA  1-3
Du vet vad en mening är.
Du vet att det ska vara mellanrum mellan orden och varför man sätter punkt.
Du vet att en mening alltid börjar med stor bokstav.
Du vet att namn alltid börjar med stor bokstav.
Du vet vad frågetecken och utropstecken betyder.
Du vet att man inte delar ett ord mellan rader, utan håller ihop ordet.
Du har upptäckt att det ibland är skillnad mellan skriver ord och talat ord.
Läsa
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du kan både stora och små bokstäver.
Du läser högt för en vuxen utan att staka dig så mycket.
Du läser med flyt och gör paus efter kommatecken, punkt och mellan meningarna.
Du läser med nyansering i din röst.
Du läser med inlevelse, vet även vad utropstecken och frågetecken betyder, så att det intressant att lyssna på dig.
Du kan arbeta självständigt i en arbetsbok och förstå de skrivna instruktionerna där.
Du läser böcker för ditt eget nöjes skull.
Tal och skrift
 • SvA
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du vet att det finns skillnader mellan talspråk och skriftspråk.
Du reflekterar över dessa ord när du möter dem i en text.
Du ställer frågor när du möter ord du inte förstår.
Du börjar intressera dig för hur olika ljud stavas.
Du försöker stava ord som innehåller olika sch-ljud, ng och ck osv.
Du vet vad dubbelteckning innebär.
Du försöker själv skriva med dubbelteckning.
Text
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du förstår hur en saga är upplagd.
Du kan återberätta en text eller en saga.
Du vet vad en författare är och kan namnet på några.
Du kan läsa en instruktion på tavlan.
Du förstår instruktionerna i dina arbetsböcker.
Du läser med god förståelse och kan även läsa mellan raderna.
Du kan läsa, förstå och följa instruktionerna till ett spel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: