👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-05-02 16:16 i Tjärnaskolan Borlänge
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska

Vi ska arbeta med argumenterande texter. Du kommer att lära dig hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av, vilka knep och vilken verbform man brukar använda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand göra en annons.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna...

 • förstå syftet med en argumenterande text (en annons) (förkunskaper och förförståelse)
 • lära sig hur en annons är uppbyggd för att påverka oss så mycket som möjligt (steg 1)
 • lära sig hur man med hjälp av språket kan locka till köp (steg 2)
 • tillsammans med sin klass/grupp göra en annons om jeans (steg 3)
 • kunna göra en annons om ett föremål t.ex. kläder, möbel, skor eller parfym på egen hand (steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Klassen samtalar om reklam. Var finns reklam? Vilket syfte har den? Vad är bra med reklam? Vad är dåligt? (förförståelse och förkunskaper)
 • Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär känna sig igen en annons innehåll, syfte och struktur. (steg1)
 • Eleverna arbetar med de olika språkliga drag som används för att påverka, som överdrivet språk, adjektiv, allitteration och verb i imperativ. (steg 2)
 • Eleverna studerar en annons och försöker hitta vad som påverkar vad gäller layout, meningsbyggnad och ordval. Läraren modellerar och gruppen/klassen gör tillsammans en annons för jeans och använder det de lärt sig i steg 1 och steg 2. (steg 3)
 • Varje elev planerar och gör på egen hand en annons för ett föremål och bedömer tillsammans med sin lärare. (steg 4)

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med en annons
 • kunna göra en annons där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen
 • kunna göra en annons där text och bild samverkar så att budskapet blir tydligt
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för annonstexter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Annonsens innehåll är oklart, liksom vem det vänder sig till.
Innehållet i texten är begripligt och viss mån anpassat till innehållet och målgruppen.
Innehållet i texten är tydligt och väl anpassat till innehållet och målgruppen.
ARGUMENT
Presenterar något enstaka argument för sin vara.
Presenterar argument för sin vara.
Presenterar argument för sin vara och bevisar/underbygger dem.
STRUKTUR - Layout
Annonsen har bild och text.
Annonsens bild och text samverkar.
Annonsens bild och text har ett tydligt budskap och en genomtänkt layout.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inga knep för att övertyga, T.ex. överdrift, adjektiv, allitteration och berömda personer för att övertyga.
Använder några knep för att övertyga, T.ex. överdrift, adjektiv, allitteration och berömda personer för att övertyga.
Använder en rad knep för att övertyga, T.ex. överdrift, adjektiv, allitteration och berömda personer för att övertyga.
.