👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2018-05-02 18:35 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Teknik Fysik
Vi tar upp nutidens och framtidens energikällor. Ny teknik, visioner och mål för energiförsörjning på ett hållbart sätt. Sätt som minskar vår klimatpåverkan. Vad vill Sverige som land? Hur kan vi få människor att välja "miljövänligt", inte bara vilja? Vilka exempel kan vi hitta i andra länder osv. Vilka val i vår vardag kan vi göra för att kunna bidra till en hållbar framtid för er och även era eventuella barn.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Du ska lära dig om två olika energikällor, en förnyelsebar och en icke förnyelsebar energikälla:

Du ska lämna in ett kort arbete, ca två välskrivna (maskinskrivet) A4, en tredje sida kan få tillkomma med din källförteckning. Använd dig av rubrik och styckeindelning.

En av din energikälla ska du också redovisa muntligt med hjälp av något presentationsprogram.

 

 

- Du ska göra en kort beskrivning av dina energikällor. Beskriva hur de är tekniskt uppbyggda, alltså hur de alstrar energi. Använd dig gärna av en liten skiss. 

- Skriv ett par fördelar och nackdelar med dina energikällor.

- Är den lätt att utnyttja? 

- Billig eller dyr att använda.

- Användningsområden.

- Vilka risker finns, för t. ex klimat eller människor/djur/växter?

- Hur stora reserver finns det? Hur länge räcker den?

Skriv också om:

-Ny teknik, visioner och mål för energiförsörjning på ett hållbart sätt. Sätt som minskar vår klimatpåverkan.

-Vad vill Sverige som land?

-Hur kan vi få människor att välja "miljövänligt", inte bara vilja vara "miljövänliga?

- Vilka exempel kan vi hitta i andra länder osv.

Du ska resonera och argumentera med hjälp av den fakta du lärt dig. Utgångspunkten är "Hållbar utveckling"  och ska innehålla några av följande olika perspektiv:

 1. dåtid/nutid/framtid,
 2. lokalt/globalt 
 3. individ/samhälle/miljö.  

Till exempel kan ditt arbete innehålla hur människor påverkas av din energikälla, lokalt och globalt.

 

Icke förnybara energikällor(fossila): Olja, naturgas, kärnenergi, torv och kol.

Förnybara energikällor(icke fossila): Vattenkraft, biomassa, solenergi, geotermisk energi, vindenergi och vågenergi

 

Följande kan vara till hjälp i arbetet.

 • beta.sli .se
 • ugglansno.se
 • Wikipedia
 • SO-rummet - geografi
 • UR.se
 • globalis.se
 • olika tidningsartiklar
 • läroböcker
 • gapminder.org
 • regeringen.se
 • olika energibolag, t.ex Vattenfall
 • Egna förslag

Uppgifter

 • Tidsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9