👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5B

Skapad 2018-05-03 07:48 i Forshällaskolan Uddevalla
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 5B samt laborativa lektioner såsom experiment med konkret material och problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med matematikboken Eldorado samt med laborativa material.

Innehåll

Syftet med undervisningen

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Vad bedöms i undervisningen?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • fördiagnoser,
 • observationer,
 • delaktighet under lektionen,
 • diskussioner och samtal,
 • diagnoser,
 • prov,
 • och elevernas egna utvärderingar.

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

Vad ska vi göra?

Under vårterminen  i åk 5 arbeta med bråk, decimaltal, procent, taluppfattning, negativa tal, koordinater, omkrets, area, tid, sannolikhet och problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik Eldorado 5B

E
C
A
Kapitel 5 Bråk, decimaltal och procent
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
Du har baskunskaper om begreppen bråk, decimaltal och procent. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Kapitel 5 Bråk, decimaltal och procent
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva bråk, decimal och procent med hjälp av saker, symboler och bilder på ett ganska bra sätt. Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur de hör ihop.
Du kan beskriva bråk, decimal och procent med hjälp av saker, symboler och bilder på ett bra sätt. Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur de hör ihop.
Du kan beskriva bråk, decimal och procent med hjälp av saker, symboler och bilder på ett mycket bra sätt. Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur de hör ihop.
Kapitel 5 Bråk, decimaltal och procent
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av tal i bråk-, decimal-, och procentform på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av tal i bråk-, decimal-, och procentform på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av tal i bråk-, decimal-, och procentform på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som är effektiva och passar mycket bra för att göra enkla beräkningar.
Kapitel 6 Stora tal, avrundning och negativa tal
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av stora tal och negativa tal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoderna avrundning och överslag ganska bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av stora tal och negativa tal på ett bra sätt. Du väljer och använder metoderna avrundning och överslag bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av stora tal och negativa tal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoderna avrundning och överslag mycket bra för att göra enkla beräkningar..
Kapitel 7 Koordinater
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan använda grafer för att på ett ganska bra sätt göra enkla beräkningar.
Du kan använda grafer för att på ett bra sätt göra enkla beräkningar.
Du kan använda grafer för att på ett mycket bra sätt göra enkla beräkningar.
Kapitel 7 Omkrets och area
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av omkrets och area av tvådimensionella figurer på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av omkrets och area av tvådimensionella figurer på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av omkrets och area av tvådimensionella figurer på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder effektiva metoder som passar mycket bra för att göra enkla beräkningar.
Kapitel 7 Omkrets och area
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen omkrets och area som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva omkrets och area hos tvådimensionella figurer och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen omkrets och area hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva omkrets och area hos tvådimensionella figurer och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen omkrets och area hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva omkrets och area hos tvådimensionella figurer och du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen omkrets och area hör ihop.
Kapitel 7 Tid
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppet tid.
Du kan beskriva och förstå begreppet på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva och förstå begreppet på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva och förstå begreppet på ett väl utvecklat sätt.
Kapitel 7 Tid
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av tid på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av tid på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att enkla beräkningar.
Du kan göra enkla uträkningar av tid på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som är effektiva och passar mycket bra för att enkla beräkningar.
Kapitel 8 Sannolikhet
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar av sannolikhet. Du använder tabeller, diagram, bilder och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar av sannolikhet. Du använder tabeller, diagram, bilder och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar av sannolikhet. Du använder tabeller, diagram, bilder och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Kapitel 8 Sannolikhet
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp som tillhör sannolikhet som till exempel chans, risk, medelvärde och typvärde.
Du kan beskriva sannolikhet och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva sannolikhet och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva sannolikhet och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsater.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller ganska bra som en metod för att lösa problemen
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller bra som en metod för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller mycket bra som en metod för att lösa problemen.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.