👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KF/TH fsk läsår 2018/2019 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Skapad 2018-05-03 12:21 i Torna Hällestads förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Kattfotens och Torna Hällestads förskolans utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Pedagogisk dokumentation 

  • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
  • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
  • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
  • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
  • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

Titta i läroplanen, formulera ert fokusområde inom BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE. Koppla läroplansmål som passar för ert prioriterade område. Läroplansområden väljer ni längst ner på sidan.

 

Syfte:

Varför ska ni arbeta med ovanstående mål?

 

Var befinner vi oss idag? 

Gör en nulägesanalys utifrån utvärderingar där vi är idag.

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen (lärmiljö, materialval, projekt-aktiviteter)- i stora drag! Vilka är era övergripande strategier för att nå uppsatta mål? (Ex. förändra lärmiljöer, material, litteratur, barnkonventionen mm).  Här lyfter ni in de ev. metoder ni har i ert arbete i barngruppen för att nå målen. Gå inte in på finplanering! 

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Se på målkriterierna och syftet, hur kan ni se att utveckling sker/tecken på att målet är uppnått? Beskriv hur barnens förändrade kunnande kan se ut inom utvecklingsområdet (punkt 1). Tänk exempelvis: "Hur ska vi se ett förändrat kunnande inom "förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för lärmiljön i förskolan"? - Hur ska vi se att den undervisning vi gett gjort skillnad för barnen?"

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vilka metoder använder vi för att få syn på de förväntade effekterna/det förändrade kunnandet i punkt 3? Hur sker ert uppföljningsarbete?

Ex.

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

 

 

 

Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)