👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/NO: Sverige, årskurs 4, VT 2018

Skapad 2018-05-04 08:10 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 4 Geografi Biologi
Arbete kring temat Sverige.

Innehåll

Övergripande mål:
Eleven:
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, har fått kunskaper om och insikt i det svenska kulturarvet
- har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
- kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Fokusförmågor/syfte: 

- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av Sverige,
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av Sverige

- göra geografiska analyser och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
- ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Centralt innehåll:

Geografi:
- De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- Ojämlika levnadsvillkor i Sverige, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.
- Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Biologi:
- Djurs, växters och andra organismers liv. Ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan organismer och namn på vanligt förekommande arter.
- Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
- Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande:
Eleverna kommer att få:
- använda Atlas och jordglob
- lyssna på olika genomgångar.
- se på filmer
- enskilt arbete med de svenska landskapen genom att söka ur olika källor för att ta reda på fakta osv.
- parvis göra jämförelser mellan två olika landskap och föra ett resonemang
- arbeta parvis med uppgifterna till Atlas och jordglob. 
- gör olika bilduppgifter kopplade till Sverigearbetet.
- göra en egen ordlista med svåra och nya ord som tillhör arbetsområdet
- delta på lärarledda lektioner då vi diskuterar och de ges möjlighet att utveckla sitt kunnande om de olika arterna däggdjur, fåglar, fiskar,
kräldjur, insekter, spindeldjur och groddjur
- arbeta med att fördjupa sig i några av de vanligt förekommande djuren i Sverige.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav: 

Geografi: Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven har grundläggande kunskaper om natur-och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Biologi: Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget. 
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. 
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 

 

Konkretiserade mål/krav: 

 

Eleven:
- kan sätta ut Sveriges landskap på en blindkarta.
- kan namnge tolv stora svenska städer och peka ut dem på en blindkarta
- kan namnge och sätta ut Sveriges största hav, sjöar, öar och berg på kartan. 
- kan berätta om de olika landskapstyperna (geografiska områden) i Sverige med några enkla faktameningar.
- kan förstå varför Sverige är indelat i landskap.
- kan förklara och beskriva olika karttecken med färger, symboler.
- kan beskriva skillnaden på topografiska kartor och tematiska kartor.
- kan förklara enkelt skillnader mellan tätort och landsbygd.
- kan förklara begreppen naturtillgång, råvara, industri, export och import.
- kan söka, välja ut och sammanställa information från ett anvisat urval av källor och kan föra enkla resonemang om informationens användbarhet/trovärdighet.
- kan förbereda och genomföra enkla muntliga och digitala redogörelser.
- kan namnge några av de vanligaste förekommande svenska djuren.
- kan förklara innebörden av Allemansrätten.

Bedömning
Bedömning sker genom:
- samtal
- diskussioner i olika former
- skrivuppgifter
- presentation av arbete enskilt och/eller i grupp
- skriftligt prov

Dokumentation/Utvärdering: 
Elevernas arbeten sparas:
- i en mapp som ska leda till en egen Sverigebok 
- i kunskapsmatriser i Unikum
- digitalt på deras Google Drive
- utvärdering sker kontinuerligt och efter avslutat arbete