👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning i Sv/Sva, epoker och dess typiska drag.

Skapad 2018-05-04 10:50 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Du ska planera, förbereda och genomföra en muntlig redovisning.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska under detta arbetsområde söka fakta, planera, förbereda och genomföra en muntlig redovisning där du utgår från en tidsepok som du blivit tilldelad. Redovisningen bör vara mellan 5 - 10 minuter lång.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Du ska hålla en muntlig redovisning utifrån en epok som du blir tilldelad och som du ska arbeta med tillsammans med klasskamrater. Det är viktigt att du förstår hur den litterära historien brukar delas in i olika tidsperioder, eller epoker och på så sätt få fram vad som kännetecknar din tidsperiod Det är ett sätt att göra historien mer hanterbar och lättare att få en överblick över.

Du kommer att ha internet, böcker och kanske andra personer till din hjälp att hitta fakta. Välj något som intresserar dig och som du då kanske redan har förkunskaper om.

För att underlätta för dig själv är det mycket praktiskt att ha stödordslappar. Försöker du läsa ifrån ett vanligt, tätskrivet A4-papper, blir det lätt att du står och läser innantill. Du kan också ha med bilder, musik, videor, en Power point m.m. i din redovisning. Tänk på att vara källkritisk när du söker fakta.

Träna gärna på själva redovisningen hemma inför t.ex. föräldrar och/eller syskon. Förbered dig så väl du bara kan.

 

 

När?

V. 15-18

 

Att tänka på innan muntlig redovisning: 

Stödord

Kroppshållning

Kroppsspråk

Bildspråk

 

Epoker: 

Antiken

Medeltiden

Renässansen

Upplysningen

Romantiken

Realismen

Modernismen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris för muntlig redovisning

Muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förbereda och genomföra :
 • Sv  7-9
Du visar att du kan genomföra enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Talar
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
Rätt så stark, tydligt och långsamt.
Stark, tydligt och långsamt hela redovisningen.
Stark, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Berättar
Berättar det viktigaste av innehållet med hjälp av tankekarta, stödord eller mall och är delvis bunden till manus.
Berättar det mesta av innehållet med lite hjälp av tankekarta, stödord eller mall och är till största delen fri från manus.
Berättar det mesta av innehållet med lite hjälp av tankekarta, stödord eller mall och är helt fri från manus.
Innehåll
Har tillräckligt med relevant fakta.
Har utförlig och relevant fakta.
Har mycket utförlig och relevant fakta.
Struktur
Redovisningen går att följa.
Redovisningen är lätt att följa. Har en tydlig inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå.
Redovisningen är mycket lätt att följa. Har en intresseväckande inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå.
Använder blick och kroppsspråk
Gör ett ganska lugnt och säkert intryck, tittar på klassen och har kontroll över kroppsrörelserna.
Gör ett lugnt och säkert intryck, flyttar blicken mellan personer och ser avslappnad ut använder ibland kroppsspråk för att förtydliga.
Gör ett mycket lugnt och säkert intryck, låter blicken vandra, ser avslappnad ut rör sig ledigt och använder oftast kroppsspråk för att förtydliga.
Digitala verktyg
Du använder dig på ett enkelt sätt av olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Du använder dig på ett utvecklat sätt av olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Du använder dig på ett välutvecklat sätt av olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Källkritik
Du visar enkelt man sovrar informationsmängd och prövar delvis källors tillförlitlighet.
Du visar på ett utvecklat sätt hur man sovrar i en informationsmängd och till viss del prövar olika källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Du visar hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.