👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsgruppen

Skapad 2018-05-04 13:15 i Musikantens förskola Helsingborg
Förskola
Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) säger: 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Innehåll

Förskolans visionsord

Glädje  
Vi ser nyfikna, kreativa, lösningsfokuserade och idérika barn hos oss. Vi har roligt när vi lär.

Lekfullt lärande   
Vi tar till vara på situationer som uppkommer i leken och uppmuntrar barnen att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade och förundras tillsammans med oss pedagoger.

Inspirerande miljö  
I våra mötesplatser får varje barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet.


Bakgrund och syfte till planeringen

Förskolans prioriterade mål 
Varje barn ska stödjas i sin språkliga utveckling för att bli bättre på att kommunicera och förmedla upplevelser samt få inflytande.

På Musikantens förskola arbetar vi med en pedagogik som gör omvårdnad, omsorg, fostran och lärande till en helhet. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet, intresse behov och åsikter där syftet är att utmana barnen vidare i sitt lärande. Detta gör vi i hela förskolan tillsammans, i stor grupp avdelningsvis, i liten grupp eller i det individuella mötet barn och personal emellan.

Såhär arbetar vi
Detta läsår har vi delat in barnen efter ålder, i fem olika grupper. I grupperna har vi utgått från barnens behov. Grupperna är Femårsgruppen, Sagogruppen, Ateljegruppen, Skapandegruppen och Babblargruppen. Femårsgruppen jobbar skolförberedande tillsammans med andra femåringar i närområdet. Sagogruppen jobbar mycket med språk- och språkförståelse. Ateljegruppen och Skapandegruppen jobbar med färg, form och musik. Babblargruppen jobbar med motorik och språkutveckling. Det övergripande temat för våra grupper är områdets tema RÖRELSE. Ni kan läsa mer om ert barns grupp i de olika gruppernas blogginlägg på Unikum.

På onsdagar har vi rörelse i hela huset. De äldre barnen går till gympasalen. Där blandar vi med styrda aktiviteter och aktiviteter då barnen väljer själva. De yngre barnen har rörelse inne på avdelningen till olika rörelsesånger eller på annat sätt t ex hinderbana. Vi använder oss ofta av samma sånger för att det ska vara bekant och tryggt för barnen. Vid rörelse ute använder vi oss av fotbollsplanen och närområdet för att tillgodose mera av barnens rörelsebehov. Annars har vi utevistelse i princip varje dag.

Vi arbetar för en god atmosfär på förskolan där alla barn ska känna alla vuxna och barn. Vi är alla pedagoger och barn tillsammans så mycket vi kan. De yngre barnen har förebilder bland de äldre. De äldre har möjlighet att utveckla sitt självförtroende genom att hjälpa och visa de yngre. Vid inskolningar är det en trygghet för syskon att umgås en stund innan man delar på gruppen. 

Måndagar och fredagar har vi färre antal barn. Då är personalen tillsammans för att dokumentera, reflektera och lägga in inlägg på Unikum. Vi har även fått till en enskild timme per pedagog i veckan då vi har kunnat titta på våra reflektioner och dokumentera och planera en vidareutveckling av barnens utveckling och lärande.

Barns inflytande
I våra grupper ser vi till barnens behov och frågar de som kan svara om vad de vill göra i gruppen. I Sagogruppen t ex valde barnen att spela upp en saga själva istället för med lerfigurer som de hade gjort. I Femårsgruppen väljer barnen dels utifrån röstning och dels individuellt vad dagen ska innehålla. På Lingon tar vi vidare upp i storgrupp om demokratiska beslut av olika slag och pratar om hur man gör i regeringen och hur det fungerar med röstning. På Blåbär jobbar vi med att se hela barnet, lyssna in och känna av så att barnens röster gör sig hörda.

 
Tanken med 5-årsgruppens aktiviteter

På tisdagarna träffas områdets alla 5-åringar för att

 • ha roligt tillsammans
 • lära känna varandra
 • känna samhörighet
 • känna oss delaktiga i en större grupp
 • träna och diskutera gemensamma värderings- och samarbetsövningar
 • träna turtagning
 • träna att lyssna när någon annan pratar
 • uppleva att någon annan lyssnar på mig

På torsdagarna träffas alla 5 åringar på Musikantens förskola för att

 • ha roligt tillsammans
 • arbeta i "min bok"
 • träna finmotoriken med hjälp av skapande verksamhet
 • arbeta förberedande inför skolstart
 • träna på att få instruktion i grupp
 • träna munmotorik

 

I slutet av terminen kommer planeringen att uppdateras med svar på följande två frågor:

Slutsatser - vilken utveckling har vi sett? 

Barnen i Femårsgruppen har samarbetat med de andra femåringarna i Brunnsparksområdet i olika konstellationer.  Detta har gjort att de har fått många nya kamratrelationer som känns positiva inför starten i förskoleklass. De vågar ta kontakt med varandra. Vi har tränat mycket på att kunna ta instruktion i grupp och att lyssna, förstå och utföra. Barnen har lärt sig många nya lekar som de kan ta med sig in i skolvärlden. Detta har skapat god stämning i gruppen. 

Nu på våren har barnen varit på besök i förskoleklass och träffat sina nya pedagoger och bekantat sig med miljön.

Barnens matematiska förmåga har utvecklats genom mycket matematiskt tänkande i lekarna t ex antalsuppfattning när vi lekt 1,2,3 eller stor och liten, lägesord, begrepp och räknat räkneramsor.

I den egna boken har barnen haft stort inflytande på innehållet. Barnen har kommit med många idéer. I arbetet med boken har barnen tränat sin pennfattning och finmotoriska färdigheter som att klippa och klistra. Vissa barn har också tränat på att fokusera på uppgiften, ta det lugnt och inte behöva vara först färdig. 

Barnen har visat stort intresse för bokstäver och alfabetet. Därför har vi tagit fram skolförberedande material och har haft läsförberedelse genom lek. Några barn har knäckt läskoden och andra är på god väg dit. Barnen har på eget initiativ sjungit och ljudat alfabetet som sedan skrevs. Sedan  börjande barnen sätta samman bokstäver som då blev till ord.

Sammanfattningsvis har barnen i Femårsgruppen fått en "vi-känsla" inför övergången till förskoleklass. Barnen har utvecklats i förmågan att våga vara sig själv och att ta plats. Den sociala förmågan har vidgats till att ge andra barn plats. Barnen har även utvecklat ett stort intresse för matematik, bokstäver och språket i övrigt. 

 

Så här utmanar vi barnen vidare:

Det känns som att barnen i Femårsgruppen är färdiga här. De längtar till förskoleklassen och fler utmaningar. Vi önskar dem alla lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016