👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4. Vår-terminen 2018

Skapad 2018-05-05 14:39 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Musik
Under vårterminen i fyran fortsätter vi att öva oss på att spela ackord på gitarr och keyboard. Vi tittar också närmare på olika notvärden och prövar hur man kan kombinera dem till rytmer.

Innehåll

Periodens syften

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger flera sånger av olika karaktär. 
Vi pratar om hur man använder rösten för att det ska låta så bra som möjligt. 

Praktiskt musicerande:

Vi spelar ackorden till några av de sånger som vi sjunger på keyboard och gitarr.
Vi spelar olika sorters slagverksinstrument till sången "När vintern är över" och lär oss att lyssna på varandra och spela på rätt ställe. 

Samtal och diskussioner:

Vi pratar om sångerna vi sjunger, om begrepp, musikaliska symboler, ord och uttryck och hur sången kan ha kommit till. Här är "vers", "refräng", "repristecken", "puls", "takt", "ackord", "melodi" och namnen på olika slagverksinstrument och notvärdena mest aktuella. 
Vi lyssnar på musik av någon klassisk kompositör och pratar om personen och musiken som vi lyssnar på. 

Musikskapande:

Vi arbetar med och utgår från enkla rytm-figurer och gör egna nya kombinationer som vi redovisar för varandra och spelar tillsammans på olika rytminstrument. 

Vad är det vi tränar?

Sång:

Vi tränar sångrösten så att den blir "vigare" och på att texta noga, att lyssna och sjunga samtidigt för att det ska låta rent och rätt i tempo. Vi tränar också på att sjunga i stämmor (t ex i Kanon) och på att lyssna på varandra så att stämmorna låter fint ihop. 

 • Ur det centrala innehållet för ämnet musik:

Praktiskt musicerande:

Vi tränar förmågan att se hur musiken är uppbyggd harmoniskt med olika ackord. Vi tränar uppmärksamhet och koncentration när rätt ackord ska spelas vid rätt tillfälle. Vi tränar förmågan att aktivt lyssna efter hur de olika ackorden låter i sitt rätta sammanhang. Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att ta de olika ackorden.
Vi tränar uppmärksamhet och koncentration kring det musikaliska skeendet. Vi tränar den rytmiska medvetenheten och vår "samtidighet". Vi tränar medvetenheten kring hur musiken är uppbyggd bl a kring begreppen puls, takt och rytm.

 • Ur det centrala innehållet för ämnet musik:

Musikskapande:

Vi tränar förmågan att utifrån en given ram skapa nya musikaliska mönster och att dokumentera det vi jobbat fram. 

Bedömning.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, i diskussioner och då vi jobbar med det praktiska musicerandet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6