👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: HÅLLFASTA OCH STABILA KONSTRUKTIONER - HUS skolår 5 våren 2018

Skapad 2018-05-06 10:34 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 • beskriva hur hus är uppbyggda och vilket material de består av, 
 • genomföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete, 
 • utforma en fysisk modell; bygga ett hus,
 • göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter,
 • resonera kring hur våra hus har förändrats över tid och vilka för- och nackdelar detta har för människa, miljö och samhälle.

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande:

Tekniska lösningar: 

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t.ex. hus och broar.
 • Vanliga material t.ex. trä glas och betong och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar, t.ex. fackverk.

Arbetssätt och utveckling av tekniska lösningar:

 • Teknikutvecklingssarbetets faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Göra egna konstruktioner som är hållfasta och stabila.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt bygga en fysisk modell.

Teknik, människa, samhälle och miljö:

 • Resonera kring konsekvenser av teknikval för människa, samhälle och miljö.
 • Hur kommer framtidens hus att se ut?

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • bygga en fysisk modell med en kamrat,
 • film,
 • genomgångar,
 • individuell utvärdering och reflektion,
 • kamratreflektion,
 • lektionsplaneringar i Google Classroom,
 • rita en egen skiss, 
 • samtal och diskussion i mindre grupp och i helklass,
 • söka fakta och information i olika texter och medier. 

Bedömning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du...

 • kunna beskriva hur hus är uppbyggda och vilket material de består av, 
 • kunna genomföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete, 
 • kunna utforma en fysisk modell; bygga ett hus,
 • kunna göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter,
 • kunna resonera kring hur våra hus har förändrats över tid och vilka för- och nackdelar detta har för människa, miljö och samhälle.

Bedömning kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna  och läxor du lämnar in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Hållfasta och stabila konstruktioner

---------->
---------->
---------->
Kan beskriva hur hus är uppbyggda och vilket material de består av
Du är på god väg att kunna beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.
Kan genomföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete. Kan utforma en fysisk modell
Du är på god väg att kunna genomföra ett enkelt teknik- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel fysisk modell.
Du kan genomföra ett enkelt teknik- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel fysisk modell.
Du kan genomföra ett enkelt teknik- och konstruktionsarbete genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en utvecklad fysisk modell.
Kan göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter
Du är på god väg att kunna göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Kan resonera kring hur våra hus har förändrats över tid och deras för- och nackdelar för människa, miljö och samhälle.
Du är på god väg att kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur våra hus har förändrats över tid och vilka för- och nackdelar detta har för människa, miljö och samhälle.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur våra hus har förändrats över tid och vilka för- och nackdelar detta har för människa, miljö och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur våra hus har förändrats över tid och vilka för- och nackdelar detta har för människa, miljö och samhälle.