👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer NTA-tema åk 6

Skapad 2018-05-06 19:46 i Västerby skola Hedemora
I temat undersöker elever egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.
Grundskola 6 Teknik Fysik
Under detta tema kommer du att få stifta bekanskap med ett mycket intressant naturvetenskalpigt fenomen, nämligen magnetism. Magnetism hjälper oss att hitta rätt på de stora haven eller när vi orienterar på land. Den får inte bara oss människor att hitta rätt, utan också vissa djurarter. Utan magnetism skulle vi inte kunna framställa några större mängder elektrisk ström.

Innehåll

Syfte

I tema Magneter och motorer ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

-Genomföra systematiska undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper

- Beskriva och förklara magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och funktion med hjälp av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält, permanentmagnet, tillfällig magnet, magnetisk styrka, elektromagnetiskt fält, rotation och elektrisk energi

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, i samhället och i naturen.

- Diskutera vad upptäckten av magnetism och elektromagnetism haft för betydelse för människans levnadsvillkor

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda för att fungera

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter (t ex kompassen, elmotorn) förändrats över tid

- Resonera om föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön

 

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 •           Undersöka magneters egenskaper utifrån begreppen attrahera och repellera

 • Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte

 • Undersöka skillnaden mellan permanenta och tillfälliga magneter

 • Undersöka vad ett magnetfält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa

 • Systematiskt undersöka en magnets styrka och hur den kan varieras

 • Undersöka hur elektriska kretsar ger upphov till ett magnetfält

 • Tillverka en elektromagnet och systematiskt undersöka hur dess styrka kan varieras samt diskutera hur elektromagneter kan användas i vardaglig elektrisk utrustning

 • Undersöka hur elektrisk ström kan få magneter att rotera

 • Tillverka en egen elektrisk motor

 • Undersöka principen för en generator och systematiskt pröva hur dess effekt kan varieras, samt diskutera hur generatorn används i vardag och samhälle

 • Läsa om och diskutera magnetismens och elektromagnetismens användning i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av magnetism och elektromagnetismen innebär för människors levnadsvillkor

 

Bedömning  

 

Jag bedömer HUR väl du klarar att:

 • Planera och genomföra undersökningar, dokumentera dem med text och bild, samt jämföra dina och andras resultat (likheter och skillnader och vad det kan bero på)
 • Göra ett prov vid temats slut där du ska kunna förklara begreppen attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetfält och elektromagnet. Du ska kunna förklara hur djur använder sig av magnetism, varför kompassen alltid står mot norr, vilka fördelar och nackdelar det är med magneter och vilka ämnen som är magnetiska.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Magneter och motorer

FYSIK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Eleven behöver stöd för att genomföra enkla undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BERARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Fy  E 6
Eleven behöver stöd för att jämföra sina och andras resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG SOM EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • Fy  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna göra ENKLA dokumentationer
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven VÄLUTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ge exempel på och beskriva magnetism och elektromagnetism, elmotorn och generatorn med användning av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält och magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet .
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA dessa med VISS ANVÄNDNING av fysikens begrepp
Eleven har GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ ENKLA SAMBAND inom dessa med RELATIVT GOD ANVÄNDNIG av fysikens begrepp.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ ENKLA SAMBAND inom dessa och NÅGOT GEMENSAMT DRAG med GOD ANVÄNDNING av fysikens begrepp.

TEKNIK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva och ge exempel på hur några tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera
 • Tk  E 6
Eleven behöver stöd för att beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan BESKRIVA OCH GE EXEMPELpå enkla tekniska lösningar i vardagen och HUR NÅGRA INGÅENDE DELAR SOM SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan FÖRKLARA på enkla tekniska lösningar i vardagen och HUR NÅGRA INGÅENDE DELAR SOM SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan FÖRKLARA på enkla tekniska lösningar i vardagen och HUR NÅGRA INGÅENDE DELAR SOM SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och VISAR DÅ PÅ ANDRA LIKNANDELÖSNINGAR.
Resonera om hur tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid
 • Tk  E 6
Eleven behöver stöd för att föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö
 • Tk  E 6
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö