Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med hjälp av pärlplattan VT2018

Skapad 2018-05-07 10:40 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Med pärlplattans hjälp lyfter vi begreppet matematik på avdelningen. Tillsammans utforskar vi vad matematik kan vara.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Just nu så producerat det mycket pärlplattor i vår verksamheten. Det är barn i alla åldrar som möts med varsin pärlplatta framför sig. Det pärlas utefter pärlplattans form, färg mönster, efter ritning och på fri han hand. Vi kam se att barnen vid dessa tillfällen får chans till att utveckla sitt matematiska tänkande, de kan få en förståelse till vad matematik kan vara. Vi ser även att de får chans till att utveckla sitt samarbete och interagera med varandra då många möts ovadsett hur lekkonstelationerna brukar se ut. Det skapas stora förutsättningar till en gemensam utveckling och att utvecklas genom varandra. Här ges barnen möjlighet att uterfter sina egen erfarenheter delta. Barnen kan mötas där dem är i sin utveckling och kunskap och utgå därifrån men ändå samspela.

Mål


utvecklar sin nyfkenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära


tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra,

 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, refektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  mate matiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

att alla barn får ett reellt infytande på arbetssätt och verksamhetens  innehåll. 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Genom en genomtänkt och strategisk placering av aktiviteten  så kan de barn som inte vanligtvis väljer att pärla få bli uppmärksammade. Genom att det är så många barn som samlas centralt i verksamheten kan det väcka nyfikenhet hos andra. de får en chans till att motivera varandra, där de kan utforska tillsammans. Vi tänker att genom att barnen kan mötas och samarbeta över en gemensam aktivitet där de kan utgå från sin egna nivå och skapa samtals tillfällen som kan ge möjlighet till att lära av varandra och utveckla sitt ordföråd och sitt begreppsförråd. De får möjlighet att definiera och diskutera, formulera och förklara för varandra i ett sammanhang. De ges tillfälle att utforska tillsammans. Med hjälp av pärlplattan så uppstår de naturliga situationer där barnen tillsammans kan få använda matematiskabegrep så som sortera, kategorisera, räkna och antal. 

Genomförande/Arbetsmetoder

Genom att vi använder en aktivitet som barnen är visar stort intresse för så vill vi öka möjligheten till att ta till sig ny kunskap i ett sammanhang, lära sig av varandra och stötta varandra. Eftersom barnen under en längre period har arbetat med pärlplattor och utvecklat olika tekniker så har vi ingen förberedelse för barnen, utan genom observationer och vår närvaro utökar stationen succesivt i takt med deras utveckling och intresse för att  fortsätta inspirera och utmana barnen

Uppföljning/ utvärdering

VT2018

Nu under det här projektet har vi sett att matematikintresset fortsatt samt utvecklats till en större vetgirighet hos barnen gällande matematik fenomen av olika slag. Genom återkoppling från vårdnadshavare ser vi att barnens vidareintresse även smittat av sig till hemmet där de ofta såväl leker med matematik samt utmanar vårdnadshavare i pärlplattebygge.

På avdelningen ser vi att barnen fortfarande använder pärlplattorna som en intressant och roligt aktivitet dit de ofta söker sig. Det får ett naturligt slut nu när terminen avslutas och vi kommer att göra om i våra miljöer till hösten med nya intressanta inslag där också pärlplattan kommer ha en framträdande roll.

Analys och utveckling

VT 2018

Barnen har tillsammans hittat olika lösningar till att skapa såväl mönster som att klura ut hur man matematiskt löser att förminska samt förstora en befintlig ritning till pärlplatta. De olika formaten på bilderna har vart i ett klurigt avseende för att just skapa dessa tankekullerbyttor hos barnen.  Barnen har med hjälp av sina erfarenheter såväl kunnat utveckla samt hjälpa sina vänner i deras utveckling kring det matematiska tankesätt. Samtalet som uppstår vid pärlplattorna har vart kunnat ge barnen mer perspektiv samt utmana och hålla kvar sin fantasi samt ett samlärande hos barnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: