👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Småkryp

Skapad 2018-05-08 10:42 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Vi har sett att småkryp är något som fascinerar de flesta barnen i vår barngrupp. Spindlar, nyckelpigor, myror, sniglar och alla möjliga små kryp är spännande att upptäcka.
Förskola
Barnen visar intresse för olika småkryp och vi passar på att fånga upp detta intresse och använda det som tema i vårt språkprojekt. Vi kommer att fortsätta under våren.

Innehåll

Varför/mål/syfte

Varför: Barnen har visat intresse och nyfikenhet för olika smådjur, som t.ex. maskar, sniglar, spindlar, nyckelpigor m.m. Barnen pekar, tittar och samlar olika småkryp. Vi vill ta vara på detta intresse för att utforska naturen och ge barnen ett större ordförråd.

Hur: Vi har tänkt använda oss av sånger, drama, skapande aktiviteter och lekar för att utveckla barnens språkförmåga.
Vi är nyfikna och vill lära oss tillsammans och kommer försöka synliggöra och förstå hur vi kan utveckla och stimulera barnens språkutveckling vidare och lära oss om naturvetenskap på deras nivå. 

Mål: - Att stimulera och utmana barnens intresse för småkryp och natur.
         - Att stimulera och utmana barnens språkutveckling.

Syfte: Att möta barnens intresse för småkryp och ta tillvara på deras upptäckarglädje och utforskande. Vi vill också skapa gemensamma mötesplatser för barnen för att stimulera samtal och lärande.

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Dokumentera barnens språkutveckling när de utforskar i projektet.

När: Fokus på projektet tis-tors, i våra olika grupper. (Myror, Fjärilar & Nyckelpigor).

Vem: Hela barngruppen och pedagogerna.

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Vi dokumenterar genom att ta bilder och skriva ned vad som händer under projektets gång i reflektionsprotokoll. Hur gör barnen? vad säger de? Hur utvecklas deras kommunikativa förmågor i mötet med varandra och småkrypen?

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016