👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och seende VT18

Skapad 2018-05-09 08:32 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Pedagogisk planering för undervisning om optik och seende. Diskussionsövningar ingår för att belysa samhälls- och hälsoaspekter som rör ljus.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering för undervisning inom optik och seende. Diskussioner kring tidningsartiklar som rör ljusets betydelse för vår hälsa.Observera att en grönmarkerad ruta bedömningsmatrisen anger de delar av kunskapskravet som just dessa uppgifter är avsedda att bilda bedömningsunderlag för. Underlaget från dessa uppgifter utgör dessutom endast en del av det totala underlaget för den summativa bedömningen inför terminsbetyget.

Innehåll

VISA LÄRANDE

 • Uppgifter från häftet med optikuppgifter (från Frank Bachs avhandling). Du ska förklara olika optiska fenomen och hur seendet fungerar med hjälp av de uppgifter som du fick ut alldeles i början av denna lär-period.
 • Gruppdiskussioner: Du ska samtala om/bidra till ett samtal om ljuset och dess betydelse i samhället och i ditt liv och ska i detta samtal kunna skilja på fakta och åsikter.

UNDERVISNING

Genomgångar

 • Bildspel med de teoretiska begrepp som du ska lära dig och förstå under denna lär-period.
 • Diskussion kring resultat från de laborationer som du ska göra inom detta område.
 • Kontinuerlig komplettering av det häfte med optikuppgifter som ni får ut alldeles i början på denna lär-period.

Laborationer och uppgifter

 • Se separat dokument med utvalda laborationer som visar mycket av den teori som vi går igenom. Dokumentet heter Helenas laborationer i optik. Du ska få uppleva flera av de olika fenomen som vi lär oss om i detta arbetsområde om optik och seende.
 • Optiska illusioner. Studera bilder som man kan uppfatta som helt olika saker. ”Men jag såg det ju med mina egna ögon!”

Diskussioner

 • Se separat dokument som heter Skrivet om ljus i din vardag DISKUSSION. Du ska läsa några tidningsartiklar om ljusets betydelse i samhället och i din vardag och samtala om dessa tillsammans med några av dina klasskamrater. Under dessa diskussioner ska du träna dig på att använda NO-fakta, -begrepp och modeller för att föra samtalet vidare och för att underbygga eventuella åsikter som du har.

Källor

     Läroboken i fysik, sidorna

 

o   130 – 137 + uppgifter

 

o   138 – 143 + uppgifter

 

o   144 – 148 + uppgifter

 

o   149 – 160 + uppgifter

 

o   161 + uppgifter

 

o   162 – 165 Sammanfattning + uppgifter

 

 

     Helenas bildspel, som sammanfattar våra genomgångar av teori och laborationer.

     Ljus inne. Artikel från Vi i Villa. Eller annan artikel om hur man använder sig av kunskaper om optik och ljus inom inredning och i någon yrkesroll.

 

     Ljus kan göra dig sjuk! Artikel från GP, april 2015.

MÅL och BEDÖMNING

Långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska du ges förutsätt­ningar att utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

Uppgifter

 • Helenas laborationer i optik

 • Artiklar om ljusets betydelse för hälsa och samhälle.

 • Sammanfattning av teori och laborationer

 • Diskussionsuppgift i optik

 • Formativ bedömning - komplettering av förberedelse

 • Textsamtal kring artikel om ljus

 • Komplettering diskussion optik

Matriser

Fy
Kunskapskrav

Matris för bedömning av kunskaper och förmågor

E
C
A
1A Diskussioner
Ljus och samhälle Fakta/åsikter Vi arbetar utifrån tidningsartiklar
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
1B Diskussioner
Föra diskussionen vidare Vi arbetar utifrån tidningsartiklar
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3A Genomföra undersökningar
Vi laborerar utifrån planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
3B Resultat och slutsatser
Dra slutsatser från resultat Koppling till fakta Du får redogöra för dina resultat och slutsatser i våra teorigenomgångar
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
5 Fysikteori och samhälle
Du ska förklara optikuppgifterna i det häfte som vi arbetar med. Du ska diskutera utifrån tidningsartiklar om ljusets betydelse i vardagen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.