👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål persiska

Skapad 2018-05-09 11:03 i Provskola Färgelanda
Planering och bedömningsunderlag för modersmål arabiska.
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Innehåll

Syfte och metod

Under läsåret 2016-2017 kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala samt jobba med en hel del övningar som stärker och främjar språkriktigheten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål Arabiska år 4 - 6

Jag behöver öva mer
Ingångsnivå ÅK 4
Jag kan
Jag är säker
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
Läsning
Jag kan med lite hjälp läsa med flyt texter som handlar om saker jag känner till.
Jag kan läsa med bra flyt texter som handlar om saker jag känner till.
Jag kan läsa med mycket bra flyt texter som handlar om saker jag känner till.
Läsförståelse
Jag har ganska bra läsförståelse. Jag gör enkla sammanfattningar Jag kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Jag har bra läsförståelse. Jag gör utvecklade sammanfattningar Jag kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Jag har mycket bra läsförståelse. Jag gör väl utvecklade sammanfattningar Jag kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Diskussion
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
Jag kan diskutera olika texters budskap på ett utvecklat sätt.
Jag kan diskutera olika texters budskap på ett välutvecklat sätt.
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
-
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren / texten kommer från olika delar av språkområdet.
LÄSA
Formulerar det viktigaste med egna ord
Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna.
Kan kommentera centrala delar i texten med viss koppling till sammanhanget
SKRIVA
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
Behärskar olika skrivstrategier
Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser med bra uppbyggnad och en viss språklig variation
SKRIVA/STAVNING
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande elevnära ord som stavas ljudenligt
-
Klarar att stava elevnära, vanligt förekommande ord utan ljudenlig stavning
HJÄLPMEDEL VID SKRIVNING
-
Kan använda olika typer av ordböcker, t.ex. för att slå upp synonymer och motsatsord
Kan använda andra hjälpmedel för att kontrollera stavningen och ordens betydelse
JÄMFÖRA SKRIFTSPRÅK
-
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil Kan jämföra talspråk/skriftspråk
Kan genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

LEKTIONSINNEHÅLL

Jag behöver öva mer
Ingångsnivå ÅK 4
Jag kan
Jag är säker
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden i en diskussion
Kan anpassa presentationens innehåll efter olika mottagare, som t.ex. yngre syskon, klasskamrater eller läraren
SKÖNLITTERATUR, LYRIK, SAGOR OCH MYTER
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde
Kan berätta om livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika tider inom modersmålets språkområde
Kan beskriva texternas innehåll och deras typiska drag, samt ord och begrepp
TEXTERS OLIKA FORMER
Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.
Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext
Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer som t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.
RELATIONEN TILL TEXTEN
-
Kan berätta om egna tankar eller upplevelser som anknyter till en saga, dikt, berättelse, myt mm.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TRADITIONER och HÖGTIDER
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner och dra slutsatser
Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden
SKOLGÅNG
-
-
Kan jämföra olika skolsystem från modersmålsområden med det svenska skolsystemet