👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2018-05-13 22:18 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- hur bokstäverna ser ut, vad de heter och hur de låter.

- hur bokstäverna formas, både stora och små (versaler och gemener).

- att känna igen några ordbilder som vi har arbetat med.

- läsa och förstå enkla meningar.

- att skriva och ljuda ihop ord.

- att skriva enkla meningar.

- att pröva att sätta ut stor bokstav och punkt i dina meningar.

- att hitta bokstäverna på tangentbordet och skriva enkla texter på iPad.

- lära dig stava frekventa ord.

- samtala om texter vid högläsning och koppla innehållet till egna erfarenheter.

- att inför en mindre grupp berätta om någon sak så att andra förstår.

 

Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

- söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

- arbeta med alfabetet och bokstäver, ha extra fokus på en eller två bokstäver varje vecka.

- träna på att koppla rätt ljud till rätt bokstav.

- måla och skriva till veckans bokstav.

- spela spel, exempelvis med rim.

- arbeta med Qnoddarna (bl.a. spåra, lyssna efter bokstavsljud, skriva, följa instruktioner).

- arbeta med andra pedagogiska appar på iPaden.

- jobba med språkets struktur (stor/liten bokstav, mellanrum och punkt).
- få skriva egna texter för hand och på iPad.

- få skriva olika typer av texter (berättelser, sagor, beskrivningar, faktatexter), både gemensamt och på egen hand.

- ha läsläxa i Den magiska kulan samt olika faktatexter.

- lyssna på högläsning.

- jobba med lässtrategier med utgångspunkt från En läsande klass och läsfixarna.

- besöka biblioteket och få lyssna på boktips samt låna bok.

- i mindre grupper samt i helklass få berätta om något du har varit med om eller om någon sak du har med dig. 

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- namnge och känna till bokstävernas ljud.

- urskilja ord i meningar.

- läsa ord och meningar både med hjälp av ljudningsstrategi och helordsläsning.

- läsa om och korrigera dig själv vid behov.

- visa förståelse för innehållet i det du själv har läst.

- visa förståelse för innehållet i en text som din lärare har läst för dig.

- samtala om innehållet i en text och koppla det till egna erfarenheter.

- skriva åt rätt håll.

- skriva för att försöka kommunicera ett innehåll.

- skriva de stora och små bokstäverna.

- använda mellanrum mellan orden så att din text blir lättläst.

- koppla språkljuden till en bokstav när du skriver.

- bilda meningar när du skriver.

- använda stor bokstav och sätta ut punkt.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

- i samband med Skolverkets bedömningsstöd.

- gemensamma diskussioner.

- i det gemensamma arbetet.

- i samarbetet med andra.

- i dina egna skrivna texter och egen läsning.

- i arbetet med Qnoddarna.

- i samband med att vi lyssnar på din läsläxa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3

Avstämning A
Eleven prövar att skriva för att uttrycka sig,
Avstämning B
Eleven skriver text med enkel handling,
Avstämning C
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning,
Eleven har skrivriktningen klar för sig,
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra,
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler,
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning,
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener,
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt,
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår,
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden,
Eleven gör mellanrum mellan orden,
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa,
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord,
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord,
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv
Bedömningsstöd svenska, läsa 1-3

Avstämning A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning
Avstämning C
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter,
är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar med flyt,
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord,
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
Eleven korrigerar sig själv vid behov,
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning,
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov,
Eleven läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt,
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa,
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor,
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt,
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.