👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk årskurs 1

Skapad 2018-05-14 15:06 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Nu ska du få uppleva glädjen med att bli bättre på att läsa, skriva och tala. Det är genom språket vi lär oss och nu ska du få utveckla ditt språk!
Grundskola 1 Svenska som andraspråk

Nu ska du få uppleva glädjen med att bli bättre på att läsa, skriva och tala. Det är genom språket vi lär oss och nu ska du få utveckla ditt språk!

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att du genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva.

Vi kommer även använda skolverkets bedömningsstöd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utifrån dina förkunskaper utveckla din läs och skriv förmåga och din förmåga att kunna lyssna och tala.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- forma bokstäver uppifrån och ner samt din förmåga att skriva ord och text.

- läsa av bokstavsljudet genom att muntligt återberätta och du visar även genom att sätta samman bokstavsljuden till ord och läsa.

- samtala, återberätta och lyssna.

- använda dig av läsfixarnas strategier.

Detta gör jag genom att följa din utveckling och se hur du...

- formar bokstäver, skriver ord och text.

- sätter samman bokstavsljud till ord och läser texter utifrån egen förmåga.

- samtalar och återberättar för lärare och klasskamrater.

- samtalar om texter vi läser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer gemensamt varje vecka fördjupa oss i en bokstav och följa upp den bokstaven på din nivå efter vad du behöver utveckla.

Du kommer att...

- utveckla din läsning genom att läsa enskilt, med lärare och med klasskamrater.

- utveckla din läsförståelse och uppbyggnaden av texter när vi har högläsning och arbetar med läsfixarna.

- utveckla din förmåga att skriva genom att vi tillsammans kommer skriva texter och samtala om dem. Du kommer även få möjlighet att skriva texter tillsammans med en klasskamrat och individuellt.

- utveckla din förmåga att tala genom att du ska få genomföra redovisningar och ta upp dina tankar i gruppen.

- ha en läsläxa varje vecka som vi tillsammans följer upp i klassen.

- grundligt gå igenom varje bokstav så att du vet hur de bör formas och hur de låter.

- arbeta med både ABC-böcker och praktiskt material.

- få se korta filmer som visar på det vi arbetar med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

SvA
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen

SvA
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - SKRIVA

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Ja
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven prövar att skriva för att kommunicera
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
Eleven gör mellanrum mellan orden
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

Avstämning C - SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter