👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupning inom SO

Skapad 2018-05-15 09:39 i Östlyckeskolan Alingsås
Eleverna väljer en egen fördjupning inom SO-området och gör en skriftlig inlämning inom sitt eget valda område.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Historia Religionskunskap
Har du chansen att fördjupa dig inom något som du tycker är extra intressant...

Innehåll

Min fördjupning

Under veckorna 20-22 kommer du att fördjupa dig inom ett eget valt område inom SO. Det kan handla om ett historiskt område, något inom religion, geografi eller samhällskunskap.

Börja med att välja ett SO-ämne, välj därefter något som intresserar dig inom ämnet. Jag kommer att ge förslag i samband med första lektionen. Viktigt är att du begränsar området du vill fördjupa dig i. 

Det är viktigt att du inte bara sorterar och upprepar fakta utan använder fakta till att dra slutsatser, till att jämföra eller till att analysera ämnet. Din inlämning ska omfatta ca en A4 med 12 punkters storlek. Kom ihåg att ha med dina källor och hur du bedömt dess trovärdighet.

I ditt dokument ska följande finnas med:

 • Namn
 • Ämne och område (t.ex. Historia: Världskrig och folkmord under 1900-talet - mellankrigstiden, Religion: Samhälle och religion - religiösa regler och lagar, Geografi: Förnybar energi - framtidens energi, Samhällskunskap: Politiska ideologier Socialism vs Liberalism
 • Din text
 • Källor

Inlämning sker senast torsdag 31 maj på Unikum! (Viktigt att du lämnar in så att jag hinner bedöma ditt arbete inför slutbetyget!)

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • beskriva orsaker och konsekvenser,
 • förklara och påvisa samband,
 • jämföra,
 • uttrycka egna åsikter och ståndpunkter,
 • reflektera,
 • söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska,
 • förstå innebörden av begrepp, och relatera begreppen till varandra,

Detta kommer bedömas

Till arbetsområdet finns en bedömningsmatris kopplad. Eftersom matrisen gäller oavsett arbetsområdets innehåll kan det vara så att inte alla bedömningsgrunder inte gäller för alla arbeten. Läs igenom matrisen så att du vet vilka förmågor som kommer bedömas.

Lycka till,

Niklas

Uppgifter

 • Fördjupning SO

 • SO fördjupning

Matriser

Hi Re Sh Ge
Östlyckeskolans kunskapsmatris i SO

Begreppslig förmåga

Här bedöms hur du använder ord och begrepp som hör till det aktuella arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du använder ord och begrepp inom arbetsområdet
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Du använder många ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.

Procedurförmåga

Här bedöms hur du hanterar information och hur du genomför dina arbetsuppgifter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du använder olika typer av källor, till exempel bilder, grafer, statistik, recept, filmer, ljudfiler, ackordscheman, mönster, instruktioner och beskrivningar
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder med visst stöd olika källor.
Du använder självständigt olika källor.
Du använder självständigt olika typer av källor.
Aspekt 2
Hur du värderar källor och information
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du motiverar på ett enkelt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt och nyanserat sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Aspekt 3a
Hur du använder information i teoretiska moment
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du visar att du förstår innehållet i stora drag. Du formulerar dig delvis med egna ord.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta detaljer. Du kan till största del formulera dig med egna ord. Arbetet kan följa den struktur som finns i källorna.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer. Du formulerar dig självständigt. Arbetet har en struktur som inte är bunden till källorna.

Kommunikativ förmåga

Här bedöms hur du presenterar kunskaper, tankar och åsikter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar och på vilket sätt du håller dig till frågeställningen
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar på ett enkelt sätt. Ditt resonemang bygger mer på subjektiva åsikter än på fakta.
Du resonerar till viss del på ett relevant och logiskt sätt. Ditt resonemang bygger till största delen på fakta.
Du resonerar helt och hållet relevant och logiskt. Ditt resonemang är till alla delar underbyggt av fakta.
Aspekt 2
Hur du resonerar utifrån olika perspektiv
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar utifrån ett perspektiv.
Du resonerar utifrån några perspektiv.
Du resonerar utifrån många olika perspektiv.
Aspekt 3
Hur du resonerar utifrån olika led
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Ditt resonemang består av ett led.
Ditt resonemang är uppbyggt av några led.
Ditt resonemang är uppbyggt av flera led.

Analysförmåga

Här bedöms hur du tolkar, förklarar, gör jämförelser samt visar på samband inom arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du reflekterar kring uppgiften eller frågeställningen.
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du gör enkla relevanta kopplingar till något liknande eller till dig själv. Du visar på enkla relevanta samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör relevanta kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta förhållandevis komplexa samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör avancerade kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör avancerade jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta komplexa samband.

Metakognitiv förmåga

Här bedöms hur du resonerar kring vad som är rimligt, hur du väljer mellan olika strategier, prövar och omprövar samt löser problem. Här bedöms även hur du reflekterar kring och värderar din arbetsinsats.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar kring vad som är rimligt
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du kan till viss del och i vissa situationer avgöra vad som är rimligt.
Du kan i de flesta fall avgöra vad som är rimligt.
Du kan avgöra vad som är rimligt. Du motiverar tydligt varför.