👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 Good Stuff Gold

Skapad 2018-05-17 13:35 i Stenkulan Lerum
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good stuff.
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

Good stuff

Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Good Stuff Gold. Textböckerna är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor.

Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

Undervisningens innehåll

Se nedan:

Vad?

Läsa enkla texter, främst från Good Stuff Gold.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser tillsammans. Vi ser på filmer, leker lekar, spelar spel och dramatiserar dialoger.

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse).
- förstå innehållet i en text.
- kunna skriva enkla meningar.
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och även med hjälp av diagnosmaterialet som Good Stuff Gold har.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska åk 4-6

Ny nivå
Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppfyllda
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Höra/Lyssna
Förmåga att förstå talad engelska.
Du förstår det mest väsentliga i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om vardagliga och för dig välkända områden.
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker du känner till.
Du har inga problem att förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker du känner till.
Förmåga att använda olika strategier för att förstå talad engelska.
Du väljer och använder någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Förmåga att förstå muntliga instruktioner på engelska.
Du kan följa korta, enkla muntliga instruktioner.
Du förstår enkla muntliga budskap och kan följa något längre, men fortfarande enkla och tydliga, muntliga instruktioner.
Du förstår mer avancerade muntliga budskap och kan även följa längre och mer avancerade muntliga instruktioner.
Läsa
Förmåga att förstå olika typer av texters innehåll och budskap.
Du kan förstå huvudbudskapet i en enkel text som handlar om ett för dig välkänt område.
Du förstår merparten av innehållet i en enkel text som handlar om ett för dig välkänt område.
Du har inga problem att förstå innehållet i en åldersadekvat text som handlar om ett för dig någorlunda välkänt område.
Förmåga att använda olika strategier för att förstå olika typer av texters innehåll och budskap.
Du är medveten om att man kan använda sig av olika sorts strategier för att förstå en texts innehåll och budskap och försöker använda dig av någon av dem.
Du känner till några strategier man kan använda sig av för att lättare förstå en texts innehåll och budskap och använder dig av dem när du läser.
Du känner till flera olika strategier man kan använda för att lättare förstå en texts innehåll och budskap och använder dig av dem när du läser.
Förmåga att förstå skriftliga instruktioner på engelska.
Du kan följa korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner.
Du förstår enkla skriftliga budskap och kan följa längre, men fortfarande enkla och tydliga, skriftliga instruktioner.
Du förstår mer avancerade skriftliga budskap och kan även följa längre och mer avancerade muntliga instruktioner.
Tala
Förmåga att uttrycka sig och kommunicera på engelska.
Du försöker prata engelska i klassrummet, men har svårt att sätta ihop längre meningar eller hålla igång en enkel dialog/konversation med en klasskamrat.
Du använder dig av engelska i klassrummet, svarar på frågor och kan föra en enkel dialog med en klasskamrat om för er välkända ämnen eller händelser.
Du använder dig huvudsakligen av engelska för att kommunicera i klassrummet. Du svarar utförligt på frågor och kan föra en enklare diskussion med en klasskamrat om för er välkända ämnen eller händelser.
Förmåga att använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd på talad engelska.
När du inte hittar ord för det du vill säga, ger du antingen upp eller använder dig av svenska för att göra dig förstådd.
När du inte hittar ord för det du vill säga försöker du förklara vad du vill säga genom att använda kroppsspråk eller försöka hitta en synonym eller liknande.
När du inte hittar ord för det du vill säga använder du alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, beskrivningar, förklaringar osv.
Förmåga att göra muntliga presentationer på engelska.
Du kan hålla en kort och enkel muntlig presentation om ett för dig välbekant ämne eller område med hjälp av stödord. Huvudbudskapet framgår tydligt.
Du kan hålla en enkel men något mer detaljerad muntlig presentation om ett för dig välbekant ämne eller område utan hjälp av stödord där budskapet framgår tydligt.
Du kan hålla en något längre och mer detaljerad muntlig redovisning om ett för dig välbekant ämne eller område utan stödord där innehållet framgår tydligt, alternativt hålla ett kortare anförande om ett för dig nytt område. Du har god pubikkontakt och arbetar med pauseringar och intonation.
Skriva
Förmåga att uttrycka sig i skrift.
Du kan skriva korta, enkla meningar om dig själv, din familj och liknande, men har svårt att skriva lite längre, sammanhängande texter. Du använder ett enkelt och vardagligt språk.
Du kan skriva korta, enkla texter om för dig välbekanta ämnen. Du använder ett relativt enkelt språk men använder det i huvudsak korrekt och gör dig förstådd.
Du kan skriva lite längre, mer detaljerade texter om ett för dig välbekant ämne, alternativt skriva kortare texter i ett angivet ämne. Du försöker medvetet använda ett mer varierat språk när du skriver. Du skriver i huvudsak korrekt och har inga problem att göra dig förstådd.
Förmåga att använda olika strategier för att göra sig i förstådd i skriftlig kommunikation.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ger du antingen upp, använder den svenska motsvarigheten eller ber någon annan om hjälp.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ber du någon om hjälp, tar hjälp av en ordlista eller liknande, eller försöker hitta en synonym.
När du saknar ord för det du vill uttrycka använder du dig av alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, omskrivningar, hjälpmedel osv.
Realia
Kännedom om engelskspråkiga länders kultur och levnadssätt samt förmåga att diskutera och göra jämförelser.
Du känner till några enkla fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan redogöra för dem på enkel engelska.
Du känner till flera fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan både redogöra för och diskutera dem på engelska.
Du har goda kunskaper om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder, kan diskutera dem och göra jämförelser med andra kulturer och levnadssätt på engelska.
Ny aspekt