Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min omvärld

Skapad 2018-05-20 14:48 i Personal Lorensberga förskoleområde Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Hur ser det ut i närmiljön där vi bor? Ser alla människor lika ut eller är alla olika? Vi vill genom detta tema stärka barnens kroppsuppfattning och självkänsla och visa dem hur det ser ut i staden där vi bor.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen pratar ibland om var de bor och har också visat intresse för var och hur vi pedagoger bor. Detta har lett till diskussioner om Ludvika och om man bor i lägenhet eller villa. Det har också kommit upp funderingar kring hur vi människor ser ut. I och med temats bredd får vi in aktiviteter kring kroppen, jaget, lek med barnens namn och bokstäver och lokalkännedom via programmering och diskussioner. Vi har sett ett behov av att stärka barnens kroppsuppfattning, identitet/jag och självkänsla.

METOD

Barnen kommer att arbeta med temat i smågrupperna de är indelade i på förmiddagarna. Alla pedagoger ansvarar för varsin aktivitet.

Barnen kommer att få skapa varsitt hus som sedan tillsammans kan bilda en stad på en programmeringsduk. Barnen kommer att få programmera bluebots att åka mellan husen. Vi kommer att ha diskussioner kring vilka hus och byggnader som finns i Ludvika. 

Vi kommer att diskutera kring kroppen med barnen. Vad heter kroppsdelarna? Vad finns inuti kroppen? Ser alla likadana ut? Barnen kommer att få klippa ut kroppsdelar ur tidningar och sätta ihop till en hel kropp. Vi kommer också att använda oss av ett memory med bilder av kroppen.

Barnen kommer att få klippa ut och färglägga bokstäverna i sitt namn och sedan bl a räkna hur många bokstäver de har i sina namn och sätta dem i rätt ordning.

Barnen kommer att få måla sina självporträtt.

Två mjukdjurselefanter, Li och Lo, kommer att få följa med barnen hem över en helg. Barnen får sedan visa bilder och berätta i samlingen vad de har gjort tillsammans.

DOKUMENTATION

Vi fotograferar och antecknar löpande under temats gång. Barnen får ett inlägg per aktivitet i lärloggen .

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar vid planeringstillfällen samt på utvärderingsdagen i maj.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: