👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder & klimat

Skapad 2018-05-21 10:30 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 7 – 9 Geografi Fysik
Ämnesövergripande arbete i fysik & geografi om väder och klimat världen över.

Innehåll

 

 

 

 

Klimat och väder VT-18 årskurs 7     

 

 

 GeografiochFysik

Rektangel: rundade hörn: Tropiska zonen 
De stora grässlätterna
Öknar 
Tempererade zoner 
Medelhavszonen  
Polarzonen 

Sista arbetsområdet för terminen är ett ämnesövergripande grupparbete i geografi och fysik. Vi kommer lära oss om klimat och väder i olika delar av världen och arbetet avslutas med en muntlig redovisning. Varje grupp kommer fördjupa sig i en klimatzon zoner som ni kommer fördjupa er i är:

 

 

Den muntliga redovisningen skall innehålla:

1.      Övergripande fakta om zonen

2.      En väderkarta och väderprognos (alla i gruppen ska delta/bidra till denna)

3.      Fakta om vindar i zonen – vad är det för typ av vindar, riktning, vad beror de på osv.

4.      Nederbörd och vatten – vilken typ av nederbörd & vatten förekommer i zonen  

5.      Konsekvenser av klimatförändring inom ert område – förekommer extremväder, vad beror det på? Hur påverkar vi människor miljön, finns det några åtgärder för en bättre hållbar utveckling (+fördelar & nackdelar med dessa åtgärder)? Denna punkten är superviktig att ni har lagt tid på i ert arbete!

6.      Hur bor människor i zonen – typ av hus (hus som ska tåla kyla/värme osv.)?

7.      Övrig viktig information om ert område – exempel, växt- och djurliv i zonen, hur påverkas djur- och växtlivet av klimatförändringar?

Undervisning

Undervisningen sker med gemensamma genomgångar och laborationer. Sedan jobbar eleverna i grupp med olika klimatzoner.

Undervisningen utgår bland annat från sidorna i geografiboken och sidorna i fysikboken på gleerupsportalen.se

Bedömningsunderlag

Bedömningen sker muntligt i grupp, varje elev redovisar 1-3min eller spelar in sin redovisning och visar upp filmen. Varje grupp skall dessutom skapa en väderkarta som väderprognosen utgår från. Övriga bedömningsmoment är dokumentation av arbetet samt arbete på lektioner. Redovisning sker v. 22.

 

Förmågor – som vi ska träna och utveckla under arbetet

ñ Analyserahurnaturensegnaprocesserochmänniskorsverksamheterformarochförändrarlivsmiljöeriolikadelaravvärlden.

ñ Görageografiskaanalyseravomvärldenochvärderaresultatenmedhjälpavkartorochandrageografiskakällor,teorier,metoderochtekniker.

 

ñ Användafysikensbegrepp,modellerochteorierförattbeskrivaochförklarafysikaliskasambandinaturenochsamhället.

ñ Genomföra systematiska undersökningar i fysik

 

Centralt innehåll

ñ Metoderförattsamlain,bearbeta,värderaochpresenterageografiskadata,tillexempelomklimat,hälsaochhandel,medhjälpavkartor,geografiskainformationssystem(GIS)ochgeografiskaverktygsomfinnstillgängligapåInternet,tillexempelsatellitbilder.

ñ Klimatförändringar,olikaförklaringartilldessaochvilkakonsekvenserförändringarnakanfåförmänniskan,samhälletochmiljöniolikadelaravvärlden.

ñ Jordensklimat-ochvegetationszonersamtpåvilkasättklimatetpåverkarmänniskorslevnadsvillkor.

ñ Sårbaraplatserochnaturgivnariskerochhot,tillexempelöversvämningar,torkaochjordbävningar,ochvilkakonsekvenserdetfårförnatur-ochkulturlandskapet.

 

ñ Mätningarochmätinstrumentochhurdekankombinerasförattmätastorheter,tillexempelfart,tryckocheffekt.

ñ Fysikaliskamodellerförattbeskrivaochförklarajordensstrålningsbalans,växthuseffektenochklimatförändringar.

ñ Väderfenomenochderasorsaker.Hurfysikaliskabegreppanvändsinommeteorologinochkommunicerasiväderprognoser.

ñ Aktuellasamhällsfrågorsomrörfysik.

ñ Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Kunskapskrav

Hantera information

Fysik & geografi

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

 

Fysik

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

Påverkan på miljö & hållbar utveckling

 

Fysik

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Samspel människa & natur

 

Geografi

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och  natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

Klimatförändringar & deras konsekvenser

 

Geografi

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.