👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GRAMÁTICA

Skapad 2018-05-21 22:48 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola F – 8
Presentation av ämnesområde Under tre veckor (21-24) kommer vi att jobba med grammatiska strukturer och frågeord. Vi kommer att jobba med verbens olika tidsform, presens, futurum och perfekt. Vi går även genom några oregelbundna verb som ser,estar, hacer, ir y tener. Med tanke på att det är många som är osäkra på frågeord kommer vi även att repetera dem under den tiden.

Innehåll

 

Syfte: Utveckla förmågorna att:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

 

Central innehåll: Utveckla

 

·         språkliga företeelser son uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

·         Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighet fraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 

 

 

Mål: att kunna:

 

·         Böja regelbundna verb med säkerhet

 

·         Verbet ser, estar och hacer

 

·         Använda futurum med verbet ir

 

·         Vara säkert på böjning av adjektiv

 

·         Verbet tener och ir

 

·         Använda tidsformen perfekt

 

·         Känna igen och använda frågeord i olika situationer

 

 

 

Planering

 

Semana

Día

Tema

Uppgifter

läxa

21

Miércoles 23/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 24/5

Repetir los verbos regulares –ar, -er och –ir en presente.

 

 

 

 

 

Verbos ser och estar

Titta på följande videoklipp

https://youtu.be/elpiHntDwgk

 

Anteckna det du förstår av genomgången.

Jobba med uppgifter A från häften: GRAMÁTICA.

 

Öva på regelbundna verb här:

https://www.elevspel.se

 

Titta på följande videoklipp

 

https://youtu.be/4BtRuHyI_o8

 

Göra uppgift B från häften ”GRAMÁTICA”

 

Öva på Oregelbundna verb här:

https://www.elevspel.se

Titta igen på genomgången om regelbundna verb y presens. Gör det minst en gång.

 

 

 

Kunna använda följande verb i olika meningar: Ser, estar, tener, hacer  + de spanska frågeord från textboken ”colores 8” sid 122. Det blir läxförhör om detta på torsdagen den 31/5

22

Miércoles 30/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 31/5

Futurum med verb ir + a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verb gustar

Titta på följande videoklipp

https://youtu.be/OdWnTa8gJoE

 

Jobba med uppgift C häften ”GRAMÁTICA”

 

Skriva en text om din kommande helg. Använd framtidsform. Lämna in den till Elda.

 

 

Skriva läxförhöret

 

Läst texten på sidan 118 i textboken ”Colores 8”

Jobba med uppgifter G och H från häften ”GRAMÁTICA”

 

Lämna in häften till lärare

 

Öva på regelbundna verb här:

https://www.elevspel.se

 

 

 

23

Lunes 4 de junio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 7/6

Pretérito perfecto. (perfekt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más pretérito perfecto

Titta på följande videoklipp

https://youtu.be/0WIpDuaWqoE

 

Anteckna det du förstår av genomgången.

 

 Skriv 5 meningar i perfekt.

 

Jobba med uppgifter B och C sid 74-75 från häften ”GRAMÁTICA”

 

 

Skriva om en text. Du får en text som allt som händer i berättelsen stå i presens.

Din uppgift är att skriva om texten i tidsformen perfekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plugga och öva på tidsformen perfekt. Du kan läsa mer i textboken ”Colores 8 ” sid 119

24

Lunes 11/6

Diagnos. Diagnosen behandlar de områden vi jobbade med under dem här 3 veckorna.

 

 

 

 

 

Undervisning

 

Under lektionstid kommer vi att:

 

 • Läsa texter
 • Titta på olika videoklipp
 • Skriva
 • bearbeta
 • Samarbeta med klasskamrater
 • Spela verbspel

 

 

 

Bedömning

 

 

 

Det som kommer att bedömas under den här perioden är:

 

 • Muntligt deltagande: hur du talar och förstår talat språk som handlar om vardagliga situationer
 • Ordkunskap: viktiga begrep kopplade till det området vi arbetar med (verbos regulares, verbos iregulares, tiempo del verbo en presente, futuro y perfecto), frågeord
 • Färdigheter: din säkerhet när du ska använda dem olika tidsformen (presens, futuro och perfekt) i det muntligt/skriftligt berättelser. 
 • Dit sätt att ta ansvar för dina studier/inlämningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

Kopia av Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.