👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse Magneten/Sörvik/Håksberg

Skapad 2018-05-22 17:45 i Oanvänd förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Av hälsoskäl och i enlighet med vårt styrkort är uteleken en prioriterad del av förskoledagen. Dagsljus, bra möjligheter till grovmotorisk träning, frisk luft och möjlighet att låta så högt man vill viktiga anledningar till daglig utevistelse. För att göra leken ute så meningsfull som möjligt är det också viktigt att utveckla en bra utemiljö där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum.

Innehåll

BAKGRUND 

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen.För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 • Av hälsoskäl och i enlighet med vårt styrkort är uteleken en prioriterad del av förskoledagen. Vi pedagoger ansvarar för att det medvetna arbetet med undervisning och lärande mot målen i läroplanen är lika aktivt ute som inne. 
 • När det gäller uteleken är dagsljus, bra möjligheter till grovmotorisk träning, frisk luft och möjlighet att låta så högt man vill viktiga anledningar till daglig utevistelse.
 • Vi pedagoger observerar barnens lek och reflekterar kontinuerligt kring hur gården ser ut, vilket material som finns och vilka valmöjligheter som finns. Det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att leka många olika sorters lekar ute på förskolegården som olika rollekar, konstruktionslekar osv.
 • Vi pedagoger introducerar material/lekar genom att starta och vara med i leken. 
 • Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
 • Vi pedagoger observerar vad som intresserar barnen ute på förskolegården och använder detta på olika sätt i verksamheten som tex vid val av små och större temaarbeten, samtal, val av material, val av böcker osv.
 • På samma sätt som när det gäller lärandemiljön inne ser vi pedagoger det som vårt ansvar att förändra material, rutiner osv utifrån barngruppens behov och intressen.
 • Vi pedagoger använder uteleken som ett naturligt tillfälle att leka olika regellekar med barnen med syfte att på ett lekfullt och glädjefullt sätt träna grovmotorik, turtagning, förmåga att både våga synas och höras, förmåga att lyssna på andra samt förmåga att förstå, komma ihåg och följa regler.

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur leken ute fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016