👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden (1000 talet - 1500 talet)

Skapad 2018-05-23 14:05 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Medeltiden kallas en period i vår historia. Ordet medel betyder mellan, då denna period är mellan två andra perioder. Under denna tid började människor att läsa och skriva, vilket gör att det finns många bra källor som berättar hur man levde på den tiden. *Hur såg Sverige ut på medeltiden? *Hur hade människorna det då? *Hur bildades de nordiska staterna? * Vad medförde kristendomens införande för förändringar för människorna? * Varför blev Sverige kristet?

Innehåll

Syfte med undervisningen.

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdet

Målet med undervisningen.

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från medeltiden, samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig:

 • tidsperioden under medeltiden
 • att medeltiden kommer efter vikingatiden
 • människornas levnadsvillkor under medeltiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • städernas betydelse under medeltiden
 • hur kristendomen påverkade Sverige
 • hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser
 • vktiga personer under perioden såsom kungar
 • använda ämnesspecifika ord (expertord) på ett korrekt sätt. 

Undervisning/Arbetssätt

Du får visa vad du kan genom att

 • arbeta med frågeställningar och texter
 • se filmer och reflektera kring dessa
 • föra diskussioner och göra reflektioner
 • arbeta individuellt och i samarbete med andra
 • visa dina kunskaper på lektioner, skriftliga och muntliga arbeten.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna, samt målen ovan. Jag kommer att titta på hur du deltar i olika moment under arbetets gång och vi avslutar arbetsområdet med att du får skriva en presentation på vad du kan om medeltiden. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re
Historia - målen att nå i år 4 och 5

Historiska händelser och levnadsvillkor

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
På väg mot målen
Du har ...kunskaper om historiska förhållanden, under medeltiden.
mycket goda
goda
grundläggande
Du visar det genom att föra...underbyggda resonemang om hur och varför samhällen och männsikors leverne och handlingar förändras.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del

Tid- och utvecklingslinjer

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
På väg mot målen
Du kan undersöka utveckling som skett för levnadsvillkor och beskriver då...samband mellan vikingatiden och medeltiden.
komplexa
förhållandevis komplexa
enkla
Du visar också hur någon utveckling från medeltiden har påverkat vårt liv idag, och motiverar ditt resonemang med...underbyggda hänvisningar till det förflutna.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Källors användbarhet
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då...resonemang om källornas användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Tolkningar

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
På väg mot målen
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra...resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
välutvecklade och nyandserade
utvecklade
enkla

Religion

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
På väg mot målen
Religion och samhälle
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur förr och nu.
Hur spår av fornskandinavisk religion kan finnas med i dagens samhälle.
Identitet och livsfrågor
Vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och identitet.