👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av Verksamhetsplan Haren ht 17 och vt 18

Skapad 2018-05-24 10:19 i Dahlgrenska ULNA Förskolor
Förskola
Verksamhetsplan för ht 17 och vt 18. Utvärderat 24/5-2018

Innehåll

 

Normer och Värden

Syfte: Vi ser att vissa av barnen gör skillnad på flickor och pojkar och deras möjligheter utifrån deras kön och inte efter personlighet. Vi vill att barnen ska bli sedda som individer och känna att deras möjligheter inte är begränsade av deras kön. Vi vill att de ska kunna nå sina fulla potential. Efter mycket arbete med vår miljö leker barnen oavsett kön med alla "stationer" och med varandra oberoende av kön.

Mål

Förskolan ska sträva efter att vare barn utvecklar

 • förståelse för att människor har lika värde (...) oavsett kön.

Målkriterier

När inte barnen pratar om att vissa saker är för respektive pojkar eller flickor.

Att barnen använder ordet hen när de inte vet könet på någon/något.

 

Målet når vi genom att

 • Att se och förändra miljön ur ett genusperspektiv.
 • Använda hen medvetet med barnen.
 • Vårt projekt om Månulvarna som där huvudpersonerna inte är könsbestämda.
 • Ifrågasätta barnen när det uttalar sig könsstereotypt.

Utvärdering

Miljön fungerar bra. Barnen leker i de olika miljöerna ganska blandat. Dock ser vi att vi behöver utveckla vårt barbiehus och Petshop för att göra det mer inspirerande för alla. Köpa nytt på barnloppis i augusti. Köpa två empatidockor och gör dem okönsterotypa.

Tyvärr har några barn börjat prata om att vissa saker/ färger är för ett visst kön. Vi i personalen arbetar då aktivt problematisera dessa påståenden. Förebyggande arbetar vi med Månulvarna, byter kön på figurerna i klassiska sagor och läser Konradböckerna.

Vi i personalen kan använda hen mer konsekvent. En del av barnen använder  ordet hen men vi vill att det ska genomsyra verksamheten mer.

 

Syfte: Att barnen ska ha inflytande på verksamheten.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att förstå demokratiska processer.
 • utvecklar tilltro till sin egen förmåga.

 

Målkriterier

Barnen är aktiva i projektgrupperna med tex förslag.

Att barnen respekterar och förstår en demokratisk process.

 

Målet når vi genom

 • Att förändra miljön i pizzerian efter vad som barnen intresserar sig för i projekt.
 • Mycket val och inflytande i projektgrupperna.
 • Valfri samling på fredagar.
 • Valtavlan

Utvärdering

Detta mål tycker vi att vi har nått. Men på lite andra sätt än vad vi planerat eftersm vi följt barngruppen.

Barnen har tagit initiativ i projektgrupperna och haft mycket inflytande. Eftersom grupperna är små har alla barn blivit synliggjorda. Vi har haft valfria samlingar vilket fallit väl ut. Vi har förändrat miljön efter barnens intressen. Valtavlan är ett bra sätt för barnen att få syn på sina valmöjligheter men kan även vara begränsande. Vi är dock flexibla efter barnens initiativ att göra aktiviteter som inte finns på valtavlan såsom Just dance och kojbyggen. Vi har haft en stor omröstning om ett gemensamt raketbygge med en demokratisk process i många steg. Barnen har förstått och accepterat processen även om några blev besvikna på resultatet. De har sedan deltagit med lika stort intresse i raketbyggander.

 

Utveckling och lärande

 

Syfte: Främja barnens rollek. Barnen behöver mer inspiration till varierad rollek. Nu leker de ofta något från actionspel och tv-program. Detta leder ofta till att någon blir sårad och att stämningen inne blir högljudd.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att lära och leka.
 • utvecklar sin förmåga att förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter som lek (...) drama.

 

Målkriterier

Barnens lek är mer varierad.

 

Målet når vi genom att

 • Projektet med nya figurer och miljöer som ska locka till lek.
 • Teater som start på projektet och teater i projektgrupperna.

Utvärdering

Leken är mycket mer varierad nu och mindre våldsbetonad. Mer familjelek, matlagning och mer kreativa och varierad bygglek. Vi fortsätter att kontinuerligt utveckla våra lekmiljörer.

 

 

Syfte: Väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturvetenskap.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar i sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Målkriterier

När de ställer frågor och uppmärksammar teknik och naturvetenskap på avdelningen och i arbetet med projektet. Att de konstruerar på fler sätt.

Målet når vi genom att:

 • Genom projektet kan frågor om konstruktion, rymden, stjärnor, jorden och ljus uppmuntras.
 • Tillföra material och utmaningar.

Utvärdering.

Detta mål är uppfyllt. Barnen har samtalat, ställt frågor, utforskat om naturvetenskap utifrån vårt projekt under hela dagarna på förskolan och även hemma.  Ämnena har varit solsystemet, atmosfär, värme och kyla, gifter, vulkaner, proportioner, höjder, växter, bävrar, hur jorden snurrar. Barnen har blivit fantastiska på att konstruera både enskilt och i grupp. På frihand och med ritning. De nya materialen noppers, Polydron och byggrummet har tillfört nya utmaningar och stor bygglädje och kreativitet. Vi har använt Beeboten mycket i och med att vi gjorde en rymdmatta till den och det flesta barnen har lärt sig grunderna i hur man programmerar den. Detta skulle vi vilja utveckla genom att köpa in en bluebot. 

 

Förskola och hem

 

Syfte: Föräldrarna ska få mer inblick och delaktighet i verksamheten.

Mål

 • Föräldrarna är insatta i vad vi på förskolan arbetar. med.

Målkriterier

De visar detta genom att ha en dialog om verksamheten.

Målet når vi genom

 • Införa Unikum
 • Blogga
 • Lärlogg

 

Utvärdering

Den dagliga kontakten är vi noggranna med. Många föräldrar berättar om vad barnen pratarom hemma utifrån vad de gör på förskolan. Rymdtemat har engagerat många föräldrar. Utställningen på biblioteket om projektet blev ett bra tillfälle att få barnen och oss att berätta för föräldrarna om det vi jobbar med. 

Unikum har fungerat varierat. Från lite intresse till stort. De som kollar aktivt har fått större inblick i verksamheten och barnens lärande. Vi har tyckt det varit ett bra arbetsverktyg. Många barnen är medvetna om att vi ger föräldrar information på detta sätt och berättar vad de vill att vi skickar till föräldrarna.

 

Samanfattande analys

Vi tycker att vårt arbetssätt fungerar bra, vi har nått de flesta av våra mål. De målen vi inte nått helt med föräldrakontakt och genus beror mycket på föräldrarnas inställning. Men vi kommer att fortsätta ge information till föräldrarna om hur vi tänker och arbetar kring detta med utgångspunkt läroplanen. Vi kommer fortsätta och utveckla vårt förhållningssätt och arbete med genus, demokrati och föräldrakontakt.  Förutom ovanstående mål har vi arbetat mycket med dans och rörelse, stopp min kropp, hygien, språk och läsförståelse. Vi tycker att vårt arbetssätt att dela på barnen i mindre grupper, varierade aktiviteter och material för lärande och tydlig struktur är arbetssätt som fungerar bra och vi kommer fortsätta med till höstterminen.

 

Våra prioriterade mål till hösten

Att utveckla vårt ikt-arbete. 

Arbeta systematiskt med tumme upp och ner.

Arbeta med språk och läsförståelse.

Få barnens hemspråk och teckenspråk att genomsyra verksamheten.

Genus

Få mer gemenskap med föräldrarna. Föräldramöte.

 

Utmaningar inför höstterminen utifrån barnen lärande

Att fortsätta och utveckla vår struktur och att de nya barnen kommer in i våra rutiner såsom våra smågrupper och vilor.

Fortsätta att utveckla och anpassa miljöerna och våra projektgrupper så de passar hela barngruppen som kommer att ha ett större åldersspann på höstterminen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016