👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma "Algebra och ekvationer" åk 8, vt 18

Skapad 2018-05-24 10:47 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under detta område kommer du få större förståelse för räknereglerna och hur man kan dra generella slutsatser. Dessutom är detta grunden för ett utmärkt sätt att lösa problem med ekvationslösning.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Du kommer att få öva på att lösa problem i matematik med hjälp av ekvationer och för att klara det tränar du på vad ekvationer är, hur du löser dem när det ingår olika räknesätt. För att verkligen kunna använda ekvationer vi problemlösning behöver du dessutom träna på att skriva uttryck och att kunna förenkla dessa vilket vi kallar algebra.

Undervisningens innehåll

Det du ska träna på är att: - lösa olika slags ekvationer - kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning - lösa problem med hjälp av ekvationer - tolka uttryck skrivna med tal - beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt - tolka uttryck skrivna med variabler - beräkna ett uttrycks värde - jämföra uttryck skrivna med och utan parenteser - multiplicera variabler med varandra

Undervisningens innehåll

Vi kommer att knyta an till elevernas förkunskaper och utveckla dem genom att ha gemensamma diskussioner, eleverna kommer att få träna på detta genom att öva på stenciler och i matematikboken i samarbete med varandra. Diskussionerna handlar om vad ekvationer är och olika metoder för att lösa dem. Vi kommer också att träna att förenkla uttryck och testa om våra lösningar på ekvationerna stämmer.

 

Bedömning

Bedömningen sker under lektionen i arbetet när muntliga samtal sker och i skriftligt arbete samt vid en diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Algebra och ekvationer

Problemlösning

Insats krävs
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett…. genom att välja och använda strategier och metoder med…. Samt ... enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
….i huvudsak fungerande sätt …viss anpassning till problemets karaktär. … bidrar till att formulera...
….relativt väl fungerande sätt …förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. ….formulerar enkla modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
….välfungerande sätt …god anpassning till problemets karaktär. …formulerar modeller.
Eleven för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Resonemangen är…
…enkla och till viss del underbyggda samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
…utvecklade och relativt väl underbyggda samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
…välutvecklade och väl underbyggda samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp. Kunskaperna är… Eleven visar detta genom att använda kunskaperna i…
…grundläggande …välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
…goda … bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
…mycket goda. …nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
…relativt väl fungerande sätt.
….väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Dessa resonemang är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Eleven gör det för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett…. Eleven använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, och andra matematiska uttrycksformer med…
i huvudsak fungerande sätt ….viss anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt sätt …förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt och effektivt sätt och …god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och samtal för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt ….
… som till viss del för resonemangen framåt.
….som för resonemangen framåt.
… som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.