👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 6

Skapad 2018-05-25 10:48 i Båtsmansskolan Härryda
Resultat och analys av nationella proven åk 6
Grundskola 6 Matematik
Under hösten och våren i åk 6 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i svensk grundskola. Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Innehåll

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.

De nationella provet består av 5 delprov; A, B, C, D och E.

 • Delprov A är ett muntligt delprov som genomförts i grupper om tre till fyra elever i november. Delprov B-E är alla skriftliga prov med något olika inriktning.
 • Delprov B är en miniräknarfri del där alla uppgifter kretsar runt ett tema. På de flesta uppgifter krävs endast ett svar.
 • Delprov C är en del där eleverna med hjälp av miniräknare redovisar sina uträkningar i provhäftet, provet prövar i huvudsak metod och begreppsförmågan.
 • Delprov D består av uppgifter av mer problemkaraktär. Uppgifterna kräver uträkning och miniräknare är tillåten.
 • Delprov E består av ett fåtal uppgifter som kräver uträkning med hjälp av miniräknare. Delen testar ett utvalt moment i ämnet och de olika deluppgifterna bygger på varandra.

 Matrisen visar fördelningen på elevens förmågor i matematik samt det totala poängresultatet och bedömningen på provet som helhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Samlat resultat delprov A, B, C, D och E

Visat E-kvaliteter
Kvalitetsnivå
Visat C-kvaliteter
Visat A-kvaliteter
Problemlösningsförmåga
Kvaliteten på elevens förmåga att lösa problem. I vilken grad eleven löser problem på olika svårighetsnivåer.
Begreppsförmåga
I vilken grad eleven visar kunskap om de matematiska begrepen och sambanden mellan dessa.
Metoder
Kvaliteten på de metoder som eleven använder.
Resonemangsförmåga
Kvaliteten på elevens matematiska resonemang. I vilken grad eleven deltar i diskussioner med matematiskt grundade idéer.
Kommunikationsförmåga
Kvaliteten på elevens redogörelser och beskrivningar. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Poäng och bedömning
Se kommentarfältet nedan för samlat antal poäng samt bedömning på provet som helhet.