Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg- Djur och natur

Skapad 2018-05-25 11:14 i Skorpans djur- och naturförskola Fristående förskolor
Förskola
Vi arbetar med tre utvecklingsområden som vi kopplar till vårt tema djur och natur. De tre områderna är : - allemansrätten -odling och hållbar utveckling -djuren i skogen

Innehåll

Grön Flagg

Tema Djur och Natur

 

Den pedagogiska planeringen utgår i från arbetet med Grön Flagg. 

Formulärets överkant

1

ALLEMANSTÄTTEN

Djur & Natur

Vi vill utveckla barnens och pedagogernas förståelse och kunskap kring allemansrätten kring vad vi får göra och vad vi inte får göra.

Vi bedriver mycket av den pedagogiska verksamheten i naturen och kommer därav dels rikta barnens blick mot, och på så sätt bearbeta, allemansrätten.

Detta gör vi genom att bryta ner och arbeta med allemansrättens olika delar i små projekt.

Vi kommer att konkretisera de olika delarna genom estetiska uttryckssätt, så som genom b.la. drama, sång och bild

2

ODLING OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Djur & Natur

Vi har uppmärksammt barnens nyfikenhet och frågor kring odling. Vi vill genom odlingen förankra ett hållbarhetstänk kring mat och hur det påverkar vår natur.

I samverkan med våra förskolekock kommer vi arbeta kring projektet "från jord till bord".

I uppstarten kommer vi utgå från frågeställningen: hur får man ett frö att växa?
Barnen och pedagogerna får gen0m ett naturvetenskapligt förhållningssätt ställa egna hypoteser som vi sedan kan utforska för att på så sätt kunna godkänna eller förkasta dessa hypoteser.

 

Vi kommer att göra ett inomhusväxthus i en kub där vi tillsammans med barnen odlar som kocken vidare kan använda i matlagningen.

3

DJUREN I SKOGEN

Djur & Natur

Barnen visar stort intresse för skogens djur. Vi kommer därigenom arbeta kring djurens välmående och dess ekosystemtjänster.

Genom att uppmärksamma barnen på den biologisk mångfalden kan de få en ökad förståelse för naturens ekosystem.

Vi involverar barnen genom att följa deras intresse för skogens djur och därmed dokumentera deras tankar och funderingar.

Vi har startat en maskkompost som vi kommer att dokumentera och följa.

 Globala målen för hållbar utveckling

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan vi tillsammans skapa en mer rättvis, fredlig, ren och hållbar värld. 2015 antogs 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och alla länder ska verka för att de uppnås till 2030. Kommer er Grön Flagg-resa innebära att ni tillsammans lär er mer om något av målen? Bocka för vilket/vilka i så fall.

Målen sparas automatiskt, när ni är klara kan ni gå tillbaka till er resa.

1

GLOBALA MÅL

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade såväl som utvecklingsländer.

Det är oftast människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, som är mest sårbara för utarmningen av ekosystemtjänster, såsom exempelvis dricksvatten, vattenrening och -reglering, erosionsskydd och bördighet. Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas även negativt av klimatförändringar.

Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald och genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är därför viktiga utmaningar.

Delmål för mål 15

 • 15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.
 • 15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
 • 15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.
 • 15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.
 • 15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
 • 15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.
 • 15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.
 • 15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
 • 15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.
 • 15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.
 • 15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.
 • 15.c Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.


Formulärets nederkant

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: