👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari 7-9

Skapad 2018-05-27 22:44 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Beskrivande texter skrivs för att beskriva hur något är. Det kan gälla allt från ett djur, ett land, en religion eller en teknisk apparat.

Innehåll

 Mål/syfte

 

 • läsning genom att använda olika lässtrategier
 • skönlitterära texter och dikter - förståelse, diskussion, sammanfattning och analys
 • beskrivande texter och bokrecension med tillämpning av grammatiska regler och stavningsregler
 • skrivstrategier och skapande av texter där ord och bild samspelar
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • muntlig presentation inför gruppen
 • ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenska
 • översättning och jämförelser mellan texter på modersmålet och svenska

 

 

 

 

 

Arbetssätt:

 

 • skriva egna texter av olika slag, t.ex. brev, faktatexter, berättelser, filmer, antingen för hand eller på dator

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
 • enkla översättningar

 

 

 Material:

skönlitteratur,film, internetkällor, texter, tidningsartiklar, stenciler

 

Bedömning

Formativ bedömning sker fortlöpande under lektionen
- Att vara aktiv i samtal och framföra sina åsikter
- Att ha gjort sina arbetsuppgifter, såsom vara aktiv att ge respons, ta emot respons och bearbeta sin text.

 

Dokumentation

- Läraren har ett uppföljningshäfte för varje elev, där denne antecknar efter varje lektion.
- muntligt efter varje lektion
- Elevens sida i unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Läsa och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Ny aspekt
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med flyt.
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med gott flyt.
Ny aspekt
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad och jämför det med svenskans.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med relativt god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.

Tala, lyssna och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Förstår ordspråk och uttryck
Presenterar begripligt historia, geografi och egna tankar.
Talar språket grammatiskt rätt.
Ny aspekt
Deltar i diskussioner.
Debatterar och argumenterar med relativt gott flyt.
Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Ny aspekt
Jämför modersmålet med svenska, tolkar och översätter muntligt.
Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Känner till modersmålets olika dialekter

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Har grundläggande kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas.
Har god kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Känner till med relativt god säkerhet hur traditioner firas.
Känner väl till högtider och årstider och kan med god säkerhet berätta om hur traditioner firas i landet där modersmålet talas.
Ny aspekt
Har grundläggande kännedom om landets historia geografi och samhället.
Har god kännedom om landets historia geografi och samhället samt kännedom om aktuella samhällsfrågor.
Har mycket god kännedom om landets historia, geografi och samhälle samt mycket god kännedom om aktuella samhällsfrågor. Kan berätta och göra jämförelser mellan landet där modersmål talas och svenska förhållanden.
Ny aspekt
Har grundläggande kännedom om enklare berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har mycket god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare, tidningar och kulturella uttrycksformer till exempel bildkonst, musik och arkitektur på modersmålet. Kan göra jämförelser mellan landet där modersmålet talas och svenska förhållanden.