👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsåker Engelska 2017-2018 åk7

Skapad 2018-05-28 15:42 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under läsåret fortsatt arbetet med att läsa, lyssna, tala, skriva och samtala på engelska, Dessutom fick ni kunskaper om länder där engelska används.

Innehåll

Syfte/ förmågor

Under åk7 har vi arbetat med att utveckla din förmåga att:

·         förstå och tolka engelska i talad engelska och olika slags texter

·          använda strategier för att förstå (detaljer och sammanhang, genom förförståelse/söka/selektera/tolka ord/ svar/ text)

Centralt innehåll åk7-9 - LF HF från olika medier, olika regional och social färgning; förstå instruktioner och beskrivningar; skönlitteratur/ fiktion; sånger/ dikter; nyheter, reportage, tidningsartiklar...

·         formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift (uttal, våga bidra i samtal, interaktion, följdfrågor)

·         använda strategier för att göra sig förstådd (ORAL när språket inte räcker till, frågor, omformuleringar, förklaringar; WRI tankekarta så att det blir en konsekvent helhet, sammanbindande ord för att skapa struktur och sammanhang, bearbetning: stavning och GR och satsbyggnad)

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll åk7-9 - Berättelser, beskrivningar, instruktioner. Olika former av samtal, diskussion/ argumentation, dialog, intervju och presentation om välbekanta ämnesområden; vardagliga situationer, aktiviteter, händelser, relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor, framtidsplaner; traditioner, levnadsvillkor, mm i engelsktalande länder.

·         Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i länder där engelska används

Vi sammanfattar våra mål i matrisen som lyssna, läsa, tala/ samtala, skriva och reflektion (realia).

Metod/ innehåll

Under genomgången får ni veta vilken förmåga vi tränar på i första hand, t.ex. hörförståelse. Lektioner kan också fokusera på att bygga ut ordförråd eller på att öva/ formulera grammatikmoment.

vår 2018 LF och HF:

LF och HF av texter i Digilär om traditions, sleeping, dreaming, later school start, clothes/ fashion...

HF/ film: The Life in the UK, HF The Swedish school system

HF/ song analysis: Beautiful, Cool

vår 2018 WRI och ORAL

Tala/ samtala (två och två eller i liten grupp av fyra) om New Year’s resolutions, sleeping and dreaming, beauty/ looks, being cool, school.

Skriva om Swedish traditions in English, Retell a dream, Swedish school system.

vår 2018 REALIA:

LF Digilär texter och quiz; HF av andras presentationer eller korta filmer eller nationalsånger, Night of the Proms; ORAL presentation; WRI Power Point/ KeyNote text med key words om England, USA, RSA, Australia, India, Jamaica, Canada ...

vår 2018 GR and VOC:

GR article (a, an, ingen); oregelbundna verb; frågeord (övningar i Digilär, internet websites med själrättande, stencils med övningar, song)

VOC och språkliga uttryck från texter och övningar i Digilär bl.a. (Word lists med test i Digilär, gap fill texts (sleep, clothes), skriva engelsk begrepp förklaring (public holidays, school system), skapa ordfält (fashion övningar)

Självskattning/ bedömning

Du kommer skriva i kommentarfältet under Planering hur du själv upplever att du har utvecklat förmågan i de olika övningar.

1) Vilka av följande förmågor har du utvecklat mest. 2) Hur?/ Vad är en framgångsrik metod för dig? 3) Vilket förbättringspotential finns?

 • förstå och följa instruktioner på engelska
 • använda strategier för att förstå texter, berättelser, sånger och samtal
 • lära dig ord/ språkliga uttryck samt språklig säkerhet vad det gäller verbbehandling och annan grammatik och stavning?
 • skriva texter på engelska - (har du lärt dig från återkopplingen om dina styrkor och förbättringspotential?)
 • uttrycka dig muntligt på engelska (har du utvecklat och vågat ta steg i att presentera framför grupp och prata i små grupper?)
 • lära dig om länder genom att lyssna på presentationer? (Vilken strategi är bäst för att komma ihåg fakta?)
 • söka betydelse/ förklaringar av ord, språkliga uttryck och begrepp i ordbok eller på internet?
 • använda internetkällor för att leta upp information om engelska ord eller information om engelska språket eller länder/ kulturer?
 • söka fakta, selektera relevanta fakta, skapa sammanhang i en presentation eller text?Skriver du ner kommentarer efter Återkopplingen på inlämnade uppgifter eller ligger mest vikt på själva jobbet

Matriser

En
MATRIS FÖR ENGELSKA - Lgr 11 år 7-9

RECEPTION

På väg mot E
E
C
A
Lyssna
 • En
Du kan förstå delar av det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
 • En
Du kan förstå delar av det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra
 • En
Du kan till viss del visa din förståelse genom att delta i diskussion samt genom att till viss del kunna agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Produktion och Interaktion

På väg mot E
E
C
A
Tala/Samtala
 • En
 • En
 • En
I muntliga framställningar i olika genrer kan du till viss del formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande, men behöver träna mer för att göra dig helt förstådd i samtal.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Skriva
 • En
 • En
 • En
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du till viss del formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang behöver du mer träning i att anpassa språket efter olika mottagare och sammanhang. Du behöver träna mer på strategier i språket för att ta dig runt hinder (t.ex. förklara på ett annat sätt)
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Reflektion

På väg mot E
E
C
A
Tala/Samtala/Skriva
 • En
Du kan till viss del översiktligt diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, men behöver träna mer på att göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.