Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levande verksamhetsplan - Mål - Norrtälje Västra förskoleområde - Vigelsjö gård

Skapad 2018-05-31 13:12 i Vigelsjögårds förskola Norrtälje
Levande Verksamhetsplan - Mål - Norrtäljevästra förskoleområde - Vigelsjö gård
Förskola

MÅL - UNDERLAG FÖR BEDÖMNING, UFB​, 27 augusti 2018​ Under vårens kvalitetsdag har pedagogerna i Norrtälje Västras förskoleområde arbetat med utvärderingsmaterialet ”underlag för bedömning”, UFB. I Förskolans UFB har 3 prioriterade mål tagits fram. Varje arbetslag ska utifrån sin barngrupp formulera kriterier för att kunna utvärdera om vi nått målen.

Innehåll

Mål

Det här kapitlet i den Levande verksamhetsplanen ska alla medarbetare i Norrtälje Västra  förskoleområde arbeta med på uppstartsdagen den 27 augusti 2018.

Under vårens kvalitetsdag har vi arbetat med utvärderingsmaterialet ”underlag för bedömning”, UFB. I Förskolans UFB har 3 prioriterade utvecklingsområden och mål tagits fram. Varje arbetslag ska utifrån sin barngrupp formulera kriterier för att kunna utvärdera om vi nått målen. Under läsåret dokumenterar ni barngruppens lärprocesser i ert projekt och kopplar till era mål för att enklare kunna utvärdera ert arbete nästa vår.

De utvecklingsområden och mål som Vigelsjö gårds förskola tagit fram utifrån UFB är:

 1. Utvecklingsområde: Språk och kommunikation. Mål: Att alla barn ska få möta sitt modersmål på förskolan kontinuerligt
 2. Utvecklingsområde: Matematik. Mål: Att kontinuerligt dokumentera barns förändrade lärande inom matematik
 3. Utvecklingsområde: samtliga. Mål: Att inom samtliga områden systematiskt dokumentera barns utveckling och lärande och koppla detta till beprövad erfarenhet och forskning.
 

Varje arbetslag får här besluta om målkriterier för respektive mål. Målkriterierna ska vara ett förtydligande av hur vi mäter att målen är uppnådda och används som bedömningsgrund vid en senare utvärdering. 

Som stöd för att skapa målkriterier vill vi att ni från varje mål svarar på två frågor: Hur ser vi att målet är uppnått? Hur kan vi se att önskvärd utveckling sker? 

Beskriv  hur ni konkret ska arbeta med varje mål på er avdelning. 

 

1.

2.

3.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: