👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lovskola engelska

Skapad 2018-06-01 09:08 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Matematik
Planering inför lovskola åk 8.

Innehåll

Denna matris visar vilka kunskapskrav du har uppnått tom årskurs 8 om du ska gå lovskola för årskurs 8.

Material:

Årskurs 8 - Good  Stuff Gold C Textbook och workbook

Matriser

Ma
Lovskola Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå (lyssna och läsa)
Eleven kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgäng­liga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstå (lyssna och läs)
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att väl­ grundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med till­ fredsställande resultat agera uti­ från budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att väl­ grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera uti­ från budskap och instruktioner i innehållet
Förstå (lyssna och läs)
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett re­levant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förstå (lyssna och läsa)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Kommunicera (tala och skriva)
I muntliga och skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman­hängande.
I muntliga och skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt va­rierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och samman­hängande.
Kommunicera (tala och skriva)
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kommunicera (tala och skriva)
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvud­sak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar inter­aktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Kommunicera (tala och skriva)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika samman­hang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna er­farenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska an­vänds, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.