👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA ÅK 6

Skapad 2018-06-06 07:49 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Som stöd i undervisning har vi Arc - en - ciel 6 men mycket extramaterial skräddarsys till varje kapitel
Grundskola 6 Moderna språk - språkval Moderna språk - elevens val
EN BESKRIVNING AV LÅNGSIKTIGA MÅL I FRANSKA 2017/2018 ÖJERSJÖ BRUNN

Innehåll

Beskrivning av de långsiktiga mål i franska åk 6 som utgör undervisningens grund

Ämnesinnehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer

 • Kommunikation om ämnesområden som är välbekanta för eleverna

 • Kommunikation om levnadssätt och sociala relationer i områden där språket talas

 • Enkla samtal och dialoger

 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer

 • Språkliga strategier för att delta i samtal, t ex frågor, fraser och uttryck

 • Uttal, intonation, grammatik och stavning

Arbetsområden

 • Hälsningsfraser

 • Presentation av dig själv på ett enkelt sätt

 • Berätta om dig själv och din familj på ett enkelt sätt

 • Veckodagar och månader

 • Siffror och klockan

 • Begrepp kring kläder, mat, färger o s v

 • Successiv uppbyggnad av ordförrådet med olika studietekniker för att lära och befästa

 • Successiv förståelse av grammatiska moment såsom bestämd och obestämd artikel, verbböjning, adjektivs böjning och placering osv

 • Realia: historia, levnadssätt och traditioner i den fransktalande världen

Arbetssätt

 • Träna och befästa ordförrådet med olika studietekniker och glosförhör

 • Skriva enklare texter med hjälp av inövade ord, fraser och uttryck liksom grammatiska moment vi tränat på.

 • Muntliga presentationer och redovisningar

 • Dialoger: öva uttal, intonation och kroppsspråk

 • Läsa och förstå enklare texter av olika slag

 • Höra och förstå då du lyssnar på fransktalande personer från läromedlets webb, i klassrummet, från filmer på webben etc

 • Dramatisera: spela upp enklare pjäser inför gruppen

 

Läromedel: Arc-en-ciel 6, Marie-Elen Osbeck och Cécile Tartar Jönsson                

 "Serien Arc-en-ciel följer den nya läroplanen Lgr 11, bl.a. genom att ta upp vardagliga situationer och sociala relationer, genom att dialoger och händelser äger rum i vitt skilda sammanhang och genom att eleven systematiskt får skriva ”olika slags texter”.Läromedlets texter skiftar mellan dialoger, faktarutor, reportage,ordspråk och artiklar. Kapitelmålen är tydliga. "   www.studentlitteratur.se

 

Framåtsyftande respons och formativ bedömning ges på din förmåga att:

 • uttrycka dig med välbekanta ord och fraser så att en fransktalande person förstår vad du säger i tal och skrift

 • förstå vad en fransktalande person säger med ett enkelt språk, talandes sakta och tydligt

 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden och dramatisera olika situationer

 • läsa och förstå enklare texter av olika slag om välbekanta ämnen

 • höra och förstå enklare texter, filmer och tal om välbekanta ämnen

Efter läsåret 2017/2018 franska åk 6 bör du minst kunna:

 • presentera dig, samt berätta om dig och din familj

 • veckodagar, månader, räkneord, klockan och färger

 • dramatisera enklare dialoger om välbekanta ämnesområden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M1 M2
MODERNA SPRÅK Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
 • M2
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar.
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastighet/tempo.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer när språket talas relativt långsamt och tydligt.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse när språket talas relativt långsamt och tydligt.
UTTRYCKA SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • M2
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
 • M2
 • M2
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel och lättillgängliga texter i olika genrer om vardagliga och välbekanta ämnen. Redogöra för, kommentera och agera utifrån innehållet.
 • M2
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • M2
Skriver kända ord och/eller meningar till bilder.Använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnes-områden.
Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden.
Skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
 • M2
Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.
Använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
 • M2
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
...
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet
Har språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. T.ex: svenska ord, ordföljd, uttryck.
Har språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel. Mottagaren förstår sammanhanget utan större problem.
Har ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Har en struktur i språket som oftast följer språkets uppbyggnad.