Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makedonska, MOE 1-Höst 2018

Skapad 2018-06-12 13:57 i Modersmålsskolan Helsingborg
Gymnasieskola
Eleverna ska förbättra färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt makedonska. De ska utveckla kunskaper om sitt modersmål, om litteratur samt ett interkulturellt förhållningssätt. Eleverna ska kunna använda ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet, som är präglat av båda den svenska och modersmålets kultur.

Innehåll

 •  redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 •  använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 
 • läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
 • tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
 •  återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 •  skriva olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation
 •  använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 •  samtala och resonera kring texter av olika slag
 •  tolka från modersmålet till svenska och tvärtom

Vi kommer att arbeta med:

Olika tema omkring:

 •  skönlitterära böcker
 • historiska berättelser
 • jämförelse mellan böcker  och filmer
 • kultur och elevernas studieväg

 

Arbetssätt och arbetsformer:

 • EPA (interaktion mellan eleverna)
 •  olika aktiviteter (tala, lyssna, läsa och skriva) 
 •  aktiviteter innan, under och efter läsningen
 •  användning av digitala verktyg 
 • youtubeklipp, video och filmer 

 

 

Vi ska bedöma hur du kan: 

 

 •  förstå ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt
 •  redovisa, diskutera och kommentera textens innehåll

 •  uttrycka muntligt dina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt
 •  växla mellan vardagsspråk och skolspråk

 • formulera dig i skrift på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll
 •  följa skriftspråkets konventioner
 •  uttrycka och formulera dig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

 •  läsa texter av olika karaktär på modersmålet och kan redogöra för innehållet i texten samt formulera egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa

 

 •  redogöra modersmålets spridning och hur språket används och hur modersmålet är uppbyggt
 •  göra välgrundade jämförelser med svenska språket
 •  ge exempel på och diskutera typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt  göra jämförelser med svenska förhållanden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • MoeSyfteFörmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 • MoeSyfteFörmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 • MoeSyfteKunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 • MoeSyfteFörmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.
 • Centralt innehåll
 • Moe  -Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Moe  -Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Moe  -Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
 • Moe  -Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
 • Moe  -Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 • Moe  -Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

Matriser

MOE 1

E
C
A
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: