Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibacken 2018/2019 Matematik genom de hundra språken

Skapad 2018-06-13 08:35 i Hjorthagens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Detta matematik projekt har vuxit fram utifrån barnens tankar och nyfikenhet kring vad matematik kan vara.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 

Våra tankar inför hösten:

Vi ser att barnen i slutet av terminen är intresserade av Lego, bygg, maskiner, bilar, dinosaurier, leka roll lekar, bokstäver, skriva, rita, Skapande aktiviteter,.

Under inskolningsperioden kommer vi att Erbjuda tex. sandbord , skapa ett skapande bord, ta fram lera, golv målning, papper på bordet där de kan måla och rita. Där de kommer i samspel med varandra.

Ta foton och sätta upp i hallen för reflektion mellan barn och föräldrar, eller barn och barn mfl.

Vi ska sätta upp matte bilder, göra matte burkar, matte promenader,

Vi tänker att vi är tillsammans med barnen under undersökningsperioden för att utforska vad de är intresserade av. Då vill vi inspirera dem med olika matte aktiviteter för att väcka deras nyfikenhet av vårt projekt.

 

Våra identifierade utvecklingsområden från vår utvärdering

 

Att handleda barnen i konflikt situationer.  Att finnas med som stöd för att lära barnen att lösa konflikter. Vi började med detta på APT i maj men vi behöver fortsätta med detta.

Vi upplever att barnen är oaktsamma mot våran innemiljö och ute miljö - fysiskt  material.

Vi behöver ha bilder på lådorna med leksaker. Då vet barnen var sakerna hör hemma.

Ta med barnen mer när vi ändrar i lärmiljön. Så att barnen får inflytande samt att de vet var sakerna bor.

Ett ständigt pågående arbete på Junibacken är att vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och hjälpa varandra.

Fortsätta reflektera med barnen om deras egen process och lärande. Ställa fler produktiva frågor.

Vi ser fram emot den gemensamma nyfikenhetsfråga  kring matematik. Vi ser att vi inte har arbetat så mycket  med det de senaste åren.. 

 

Vi fortsätter att dela på barnen i mindre grupper.

Vi ska ta vara på barnens intressen på ett bättre sätt.

Vi ska jobba med matematik i vårt projekt nästa läsår.

 

Vi ska  fortsätta jobba med läs och skriv.

En person går läslyftet, och fler till hösten.

 

Vi fortsätter erbjuda relevant material  som inspirerar barnen till vidare kunskaper.

Vi behöver fortsätta arbeta mer med reflektionen tillsammans med barnen.Formulering av syfte

 

Vi vill att barnen ska bli nyfikna på matematik genom de hundra språken. 

Vi vill att barnen ska få utforska och undersöka matematiska begrepp genom att använda sin kropp, och sina sinnen.

Prova sig fram, resonera och reflektera enskilt och tillsammans med andra. . (Kollaborativt lärande).

Vi  låter barnens intressen avgöra var vi hamnar i matematikens värld.

Vi kommer även att använda oss av te.x rörelse, böcker, läs och skriv, musik, ramsor, för att utveckla matematiken.(hundra språken).

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

Vardagliga samtal i hallen.

Ett ex är att vi har frågor till barnen i hallen ( om deras kläder och påklädning) för att synliggöra för föräldrarna  vad matematik kan vara på förskolan.

Dokumentation genom unikum, samt den dokumentation som sätts upp på förskolan.

Bildspel på tv från verksamheten och barnens lärande. Även barnens egna bilddokumentation . 

Så uppstår det ett samtal mellan barn-barn, barn-förälder samt barn-pedagog-föräldrar.

Föräldramöte.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

 

I hallen har vi ställt fram något spännande som gör barnet nyfiket och vill komma in. Det kan vara tex hemlig påse, böcker, lego bygge, ficklampor m.m.

Vi har satt in vår sandbalja precis vid dörren till allrummet. Vi kan se att den alltid bjuder in till samspel och glädje. 

Vi har matte material lite här och var i de olika rummen. Väl synliga och tillgängliga för alla barn. Vi har papper på golvet eller ett helt bord, ibland, samt målarfärg och penslar, som barnen kan komma i samspel kring. 

Miljön är tillgänglig och synlig i barnens höjd och det är synligt för barnen var sakerna "bor". Vi uppmuntrar ständigt barnen att ta hjälp av varandra . Vi kommer att introducera materialet och var det hör hemma efter hand.

Vi kommer att ha dokumentation och mer "matte i form av former" synligt allt efter hur vi jobbar och vad barnen väljer att fokusera på. 

Vi ändrar lärmiljön efter vi sett och intervjuat några barn. De efterfrågar en mer stressfri och lugn miljö. De äldre barnen utryckte en önskan om ett eget rum att vara i. De kan jobba med projektet m.m under hela dagen. 

Arbetssätt, organisation och struktur

 

Genom att använda en mind map som barnen gjorde tillsammans med en pedagog, som handlade om barnens tankar om matematik.

Vi har delat upp barnen i mindre grupper.
Vi har organiserat upp dagens aktiviteter för att säkerställa att alla barn inkluderas i matematikens värld.
Vi som pedagoger tillför inspiration, stöd i reflektion, uppmuntran till att våga prova och prova igen.
Vi kommer att använda produktiva frågor när vi reflekterar tillsammans med barnen för att få syn på deras lärande.
På så sätt kan vi pedagoger tillföra mer inspiration, material och leda lärandet vidare.
Vi kommer att använda dokumentationen i barnens lärloggar, bloggar.
Vi kommer också att sätta upp dokumentationer på en process vägg samt  bildspel på tv.
 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Bland små barnen har vi sett att de undersöker matematik genom att hälla och ösa sand i och ur sandbaljan. 

Vi utvecklar det vidare till att byta ut sanden mot vatten. Tillföra material såsom flaskor och måttsatser, geometriska former m.m

Bygglek har de visat intresse för. Där har de undersökt matematik genom att bygga på höjden och längden, m.m. Vi tänker att vi kan utveckla byggandet genom att vara med som inspiratörer, bilder på olika byggnader, så att vi får igång ett matematiskt tänkande i bygg och konstruktion. De bygger även utomhus. När vi går på våra matte promenader kan vi följa upp byggandet på stranden.

Vi går på våra matte promenader och letar efter former och symboler.

Vi har sett att barnen har börjat leka mycket rolllek. I rollleken använder sig barnen av matematik genom att bygga upp strukturer och regler. De gör beräkningar för att leken ska komma vidare. De fördelar material, packar väskor osv. De tränar också på konstruktion vid bygge av kojor, flygplan, bilar m.m.

Därför kommer vi ständigt att uppmuntra leken(för att där finns det mycket matematik)

Vi tänker använda oss av rörelse i den 100 språkliga matematiken då vi sett att rörelse sprider  mycket glädje i vår barn grupp.

Formulera mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn......

Utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga.

Förklaring: Tro på sig själv och andra, viktigt att ge barnen strategier att kunna stöta på motgångar och våga prova  och prova igen.

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, och talbegreppsamt för mätning tid och förändring.

Förklaring: 

Vi väljer detta mål för det vi ser att barnen undersöker och utforskar ryms under detta mål. 

Under hösten  har det handlat om former.

Vi vill inspirera barnen att utveckla de förmågorna och vilja lära vidare

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: