Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möjligheten 2018/2019 ProjektMatematik genom de 100 språken/ STENAR

Skapad 2018-06-13 13:35 i Kristineslätts förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi introducerar projektet Matematik genom de 100 språken med handdockorna Flisa och Saga. Flisa, kommer med barnens stenar på sin lastbil. Hur många stenar finns det, hur ser dom ut och hur känns dom? Saga kommer med olika matematik sagor. Tillsammans med Flisa och Saga möter barnen olika matematikbegrepp och får med alla sina sinnen delta i olika aktiviteter.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi vill, utifrån barnens frågeställningar, i större utsträckning arbeta med mångfald i barngruppen och synliggöra våra olikheter och lyfta det som en styrka.

Vi vill fortsätta dela in oss i mindre grupper då vi upplever att detta har gynnat vår verksamhet och barnens samspel och lärande. Genom att arbeta i mindre grupper blir barnens progression tydligare för oss pedagoger och barnens kollaborativa förmågor gynnas. När vi arbetar i mindre grupper möjliggör vi att barnen kan samspela, kommunicera och härma varandra och på sätt möjliggörs ett kollaborativt lärande. Detta möjliggörs även genom att vi som pedagoger lyfter och synliggör barnens förmågor och lärande samt uppmuntrar dem till att både hjälpa och ta hjälp av andra.

Vi vill redan under vår undersökningsperiod använda oss av "Bubblan" som är ett verktyg för oss pedagoger för att få syn på vårt och barnens fokus just nu. Hur kan vi arbeta vidare med detta för att utmana barnen?

Vi vill i större utsträckning arbeta med foto och film för att synliggöra vad barnen visar intresse och nyfikenhet inför. Vi vill även inkludera barnen i detta undersökande för att de själva få syn på sitt görande och lärande.

Vi vill fortsätta arbeta med TAKK och utveckla och utmana både pedagoger och barn. 

Syfte

Kommande läsår har vi på Kristineslätts förskola valt att ha ett gemensamt tema på våra projekt, "MATEMATIK  genom DE HUNDRA SPRÅKEN".

Syftet är att inkludera alla barn i det projekterande arbetssättet. Det vill vi göra genom att tillsammans uppleva, erfara och utforska matematik under hela dagen i alla sammanhang och miljöer både ute och inne.

Vi på Möjligheten har valt att utgå från stenarna för att synliggöra mångfald, likheter och olikheter. Så som liten-stor, tung-lätt, mjuk-sträv mm. Vi vill även tillsammans med barnen synliggöra de likheter och olikheter vi som individer i gruppen har, såsom stor-liten, vuxen-barn, lång och kort.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom vår sommaruppgift vill inkludera vårdnadshavarna i vårt projekt. Barnen tar med sig en sten som vi på olika sätt använder i vårt projekt om matematik.

Inne i ateljén finns det en dokumentationsvägg som visar var vi är i projektet just nu, denna kan vårdnadshavare ta del av vid lämning och hämtning.

Varje månad kommer vi skriva ett längre inlägg i den gemensamma lärloggen på Unikum. Detta inlägg kommer sammanfatta hur och vad vi har arbetat med inom projektet, var befinner vi oss nu och vad har hänt sen sist. Detta för att du som vårdnadshavare ska få insyn i vad vi gör i projektet och samtala med ditt barn om deras upplevelser på förskolan.

Flera av barnen pratar mer än ett språk och detta vill vi synliggöra på olika sätt. Bland annat genom hälsningsfraser på olika språk.

Vi samtalar med föräldrarna vid hämtning och lämning för att inkludera dem i vad vi gör här på förskolan.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Utifrån de observationer vi gjort under vår undersökningsperiod utvecklar vi vår lärmiljö och tillför material för att utmana barnen vidare. Vi vill inkludera barnen i projektet och lärmiljön genom att arbeta med matematik i alla våra rum på ett varierat sätt. Under hösten har vi gjort och kommer att göra förändringar i vår lärmiljö kopplat till vårt projekt och vårt lärandefokus. Vi kommer bland annat införa engenskapsbegrepp såsom tung-lätt, liten-stor och tillföra material som kan sorteras/kategoriseras utifrån detta.

För att synliggöra matematiken i våra dagliga rutiner, så som fruktstunden, har vi satt upp bilder på frukter, både som hela och i halvor och fjärdedelar.

Vi använder oss av bilder för att kunna prata matematik tillsammans med barnen.

Som en introduktion till vårt projekt har draken Flisa kommit på besök till Möjligheten. Flisa älskar stenar och varje gång hon kommer med sin lastbil har hon en ny sten med sig. Tillsammans med Flisa och pedagogerna undersöker barnen stenarna. Hur ser den ut? Hur känns den?

Vi har även en introducerat handdockan Saga, som är en nyckelpiga. Saga berättar sagor för barnen som handlar om matematik. Vi har dokumenterat besöken av dem på vår dokumentationsvägg.

Genom att lägga till fler småstationer i vår lärmiljö vill vi möjliggöra för barngruppen att utmanas och utvecklas. Vi kan se att barnen ofta bygger och konstruerar med vårt Duplo och för att utmana barnen vidare har vi köpt in Lego för att utveckla barnens gemensamma konstruktion vidare.

Barnen visar intresse för bondgårdsdjuren och vi har därför valt att placera dem i en låda vid tärningsprickarna för att barnen på så sätt ska kunna använda dem i sitt räknande och lägga dem en till en. Dessa kan vi även kategorisera utifrån liten-stor, antal ben, färg, mönster, ko,tjur och kalv.

I dagsläget kan vi se att barnen intresserar sig för och uppmärksammar mönster på de olika stenarna och detta kommer vi att arbeta vidare med som en del i vårt projekt.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Dessa metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen.

* synliggöra matematiken i alla rummen

* dokumentationsväggen som finns i ateljén med Saga, Flisan och det vi gör i projektet just nu.

* bilder på väggarna som synliggör matematiken i vardagen, såsom bilder med frukt, bilder med Dublo (delar och helheter)

*dela in barnen i mindre grupper, två aktivitetsgrupper och en utforskagrupp.

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?
En av oss kommer delta i NT-lyftet (Natur och Teknik)
TAKK, introducera tecken som är kopplade till matematik såsom stor-liten.

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Gemensamt i arbetslaget läsa boken: Det yngsta barnets matematik av Camilla Björklund och Karin Franzén.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 Barnen visar intresse för att räkna.
Mönster, på stenarna och sina kläder.
Barnen visar fortsatt intresse för aktiviteter i ateljén, främst måla. Tillsammans med barnen har vi adderat färger och fått fram nya, detta kommer vi fortsätta med då barnen fascineras av detta.

Formulera mål

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Just nu fokuserar vi på begreppen LITEN och STOR och har iordningställt en hylla där barnen kan sortera utifrån storlek. Det finns stora stövlar och små stövlar (en liten stövel), stor hink, liten hink. Bollarna har olika storlekar, vilken är stor och vilken är liten? 
Här använder vi oss även av TAKK och har introducerat tecken för STOR och LITEN och sjunger där dessa begrepp finns med och tecknas.
Stenarna som Flisa kommer med sorterar vi efter storlek och utseende/struktur.
När vi ska förflytta oss från en aktivitet till en annan uppmärksammar vi de mönster barnen har på sina kläder. "Nu får alla som har något randigt på sig gå in i Röda rummet" osv.
Saga benämner/använder matematiska begrepp såsom addera samtidigt som hon blandar en färg med en annan, vad blir det då?
Genom att synliggöra matematiken i våra rum och i vår vardag blir det naturligare för oss pedagoger att tänka matematik i allt vi gör. På så sätt synliggörs även vardagsmatematiken för barngruppen. 
Som exempel har vi fruktstunden, istället för att bara dela frukten kommunicerar vi med barnen om hel,halv och fjärdedelar. Hur ska vi få ett äpple att räcka till fyra barn?

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

Vi kommer mer aktivt arbeta med trygghetsböckerna, hur ser våra familjer ut?, vilka språk representeras i barngruppen? Varför ser vi olika ut? Vilka likheter finns det? Vad innebär ett annat språk?
Vi vill synliggöra att vi människor har både likheter och olikheter och att detta är en tillgång.
Vi lånar böcker på de språk som representeras och tittar/lyssnar på sagor och musik.

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: