Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta och sortera på olika platser

Skapad 2018-06-13 13:52 i I Ur och Skur Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi vill att barnen ska få vistas ute i naturen och uppleva växter och djur i sin rätta miljö. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga genom att använda de matematiska begreppen.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi kommer fortsätta att dela barnen i mindre grupper, barnen ges stor delaktighet i vad de vill göra när vi delar barnen i mindre grupper. Vi pedagoger har en tro på barnen och kommer fortsätta utmana barnen till självständiga individer. Under förra året hade vi tydliga rutiner över dagen och det kommer vi fortsätta med för vi ser att många barn blir trygga med det. Materialet i vår miljö, både inne och ute, är tillgängligt. På I Ur och Skur har vi ingen stress utan gott om tid.

Formulering av syfte

Vi vill att barnen ska få vistas ute i naturen och uppleva växter och djur i sin rätta miljö. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga genom att använda de matematiska begreppen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi kommer visa föräldrarna mycket dokumentation av det vi gör på lärloggen, bilddokumentation i hallen och  på dokumentationsväggen. Föräldrarna är alltid välkomna att vara med i verksamheten.  

Vi ska vara konkreta när vi vill ha hjälp.

Vi har olika föräldramöten t.ex. grillkväll, vinterfest, fixardag och sommarfest.  

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi vill bedriva vår verksamhet, inte bara på gården, utan även ute i vår närmiljö.

Skapa nya lär/lekmiljöer både inne och ute.

Vi behöver byta lekmaterialet i inomhusmiljön oftare för att utmana barnen i matematiskt tänkande. Materialet ska ha sina bestämda platser.

Mer rim och ramsor ska introduceras. Rimkort är synliga i verksamheten. Vi lånar ramsböcker i bokbussen.

Vi behöver ta tillvara på barnens reflektioner mer. Både de verbala och kroppsliga. Reflektera över vår dokumentation med barnen, användandet av projektorn ska uppehållas. Även ge dem tid till att uttrycka sig. 

Arbetssätt, organisation och struktur

ateljén finns material där barnen kan få skapa kreativt och sortera olika material. 

Dela in barnen i mindre grupper. Gärna äldre/yngre. Vi ska lyssna mer på barnen när de kommer med förslag på ändringar och idéer som de har och även ta tillvara på dem.

Barnen ställs inför frågor och utmaningar i naturen vilket gör den till en lärandemiljö. Vi pedagoger är medupptäckare, medupplevare, medundersökande och medagerande tillsammans med barnen. 

Vi ska jobba, hela arbetslaget, mot samma mål. Ha tydliga linjer för vilken vuxen som har ansvar över vad. Hålla oss till den röda tråden i ett projekt, inte spreta för mycket. 

Vi vill få barnen känna trygghet i närmiljön i naturen genom att ofta vistas i den. Grupplek och social samvaro är en stor del av vår verksamhet. Mindre stress och bättre koncentrationsförmåga. Vi vill vara medundersökande för att utmana barnen i det dom är intresserade av. Vi vill ge barnen en god känsla för naturen. 

Kompetensutveckling

Vi diskuterar och beslutar vad vi gör i de olika grupperna, vem gör vad, vad har vi för personliga intressen/kompetenser och hur använder vi dem?

Vi känner att vi behöver någon ny information/kunskap kring matematik för yngre barn.

Vi har processgrupper tillsammans med pedagoger från Slättens förskola, där vi reflekterar över dokumentation och litteratur. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen visar intresse för att jämföra olika längder med pinnar och klossar. Gärna med saker som är större än dem själva. När de bygger höga torn samarbetar de. I skogen visar de intresse för att klättra, krypa och hoppa. Vi uppmuntrar dem med matematiska begrepp t.ex. högt, lågt, under, över, bakom, framför. Barnen undersöker gärna tillsammans men bredvid varandra. Barnen ger plats åt varandra och vill att alla ska få plats. När vi går till samma plats upplever vi att barnen kan vägen dit och vad man kan göra där. De får en trygghet i platsen

Vi vill jobba vidare med rumsuppfattning och läge i den fria leken. 

Formulera mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

För oss betyder detta att vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för olika mängder, antal, storlek, längd och lägesbegrepp. Vi kommer att jämföra olika mängder och storlekar med varandra. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

För oss betyder detta att vi värnar om samtalssituationer t.ex vid matbordet, hallen, i skötrummet och alla andra situationer. Vi vill stärka barnen i att vänta på sin tur och respektera att andra får berätta sin historia. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: