Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på små barns vis!

Skapad 2018-06-13 14:07 i Werners hages förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
- Ett projekt som synliggör hur de yngsta barnen kan fungera som resurser för varandra i sitt lärande.

Innehåll

Uppstart projektplanering

En erfarenhet som vi tar med oss från förgående år är att det krävs en relativt lång undersökningsperiod. Dels på grund av att större delen av gruppen är ny och dels för att merparten av gruppen inte har ett verbalt språk ännu. Vi kommer även vid denna uppstart av projektet att göra på ett likvärdigt sätt. Ytterligare en lärdom som vi tar med oss är utmaningen i att dokumentera de allra yngsta barnen på förskolan. Vi kommer arbeta vidare med att utveckla den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg.

 

Formulering av syfte

Vi vill undersöka hur barnen använder varandra som resurser i sitt undersökande och hur det kan påverka deras utveckling av en positiv lärandeidentitet. 

 

  1. Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi har en förhoppning om att under projektets gång kunna få föräldrarnas input från hemmet gällande våra mål i projektet. Vi kommer att ge föräldrarna en inblick i projektet genom vår dokumentationsvägg i tamburen samt på den gemensamma lärloggen på smaragdens sida på Unikum. 

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Under undersökningsperioden hade vi för avsikt att skapa olika mötesplatser där barnen skulle få möjlighet att undersöka egenskaperna i de olika materialen. Hur rullar bollarna? Hur högt kan vi bygga med klossarna? Hur gör vi för att hålla balansen på våra balansplattor? Hur kan vi på ett naturligt sätt sortera material, efter färg, storlek och egenskaper? Hur kan vi med våra egna kroppar utforska det lutande planet på rampen? Vi ville skapa tydliga miljöer som lockar till utforskande, med material som är öppet för fler användningsområden. ”När vi bygger med klossar eller packar väskan för lekens resa upplevs och används närheten, medan bollekar kräver avståndsbedömningar. Att tidigt leka med bollen, att rulla den över golvet till varandra ger grundläggande erfarenheter av avstånd och riktning. I mer avancerade bollekar krävs utvecklas koordination av rörelser, en bedömning av kraft i förhållandetill avstånd.” (Persson i Små barns matematik, kap.8).

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi vill att projektet ska vara levande under hela dagen i olika miljöer, såväl inomhus som utomhus. Vi kommer att lägga fokus på att arbeta fram en genomtänkt grundstruktur i organisationen av projektet, för att kunna ge utrymme för flexibilitet. Vi vill att barnens utforskande ska ligga i fokus. En erfarenhet som vi tar med oss från tidigare projekt, är att allt måste få ta tid. Vi tror att det är viktigt att barnen ska få känna att de kan en sak ett tag innan vi går vidare. Vi vill lägga stor kraft i hur vi utformar våra miljöer så att de väcker nyfikenheten hos barnen att prova nya lösningar och ta del av varandras tillvägagångssätt.

Vi vill dela in barngruppen i mindre gruppkonstellationer  för att kunna lyfta det enskilda barnet, men också för att ge möjlighet till kollaborativt lärande. Genom det här arbetssättet tänker vi att det blir en lugnare miljö där barnen ges större möjlighet till problemlösning som är ett mål i vårt projekt. Det skapar också möjligheter för oss att kunna ge det stöd och den stimulans som hjälper progressionen framåt.

Vi tänker använda oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att se och utveckla progressionen. Här tänker vi främst använda oss av film, då vi tror att en rörlig dokumentation fångar de yngsta barnen. Vi har även en förhoppning om att kunna göra dokumentationen inne på avdelningen anpassad och inspirerande för barnen, såväl valet av utformning som placering. Vi tänker att det krävs att vi är lyhörda för de signaler barnen ger kring dokumentationen. Hur kan dokumentationen fungera som en inspirationskälla för barnen att utveckla sitt utforskande?  

 

Kompetensutveckling

Föreläsning - Dylan Williams "Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken"

Pihlgren (2017) - "Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer"  

Doverborg & Emanuelsson (2017) - "Små barns matematik - Undervisning & Lärande"

Pedagogisk och kulturpedagogisk handledare i förskola och skola - pedagogista

Reggio Emilia - ett förhållningssätt i arbete med barn och ungdomar 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi kunde tidigt se att de flesta av barnen är fascinerade och nyfikna på varandra och vad de utforskar. Glasrummet med rören och bollarna är fortfarande intressanta och öppnar upp för vidare undersökande hos barnen. Rampen är en del i vår miljö som fångar de allra flesta av barnens intresse. Den öppnar upp för olika användningsområden och erbjuder utmaning på olika sätt. Vi har även sett att många av barnen intresserar sig för att packa och flytta material i väskor, lådor etc. Även hattar och stövlar används flitigt. 

 

Formulera mål

2:2 Utveckling och lärande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar"

Det betyder för oss:

Vi vill ge barnen möjligheten att fungera som tillgångar för varandra i sitt lärande att lösa matematiska problem i sin vardag. 

 

2:2 Utveckling och lärande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga"

Det betyder för oss:

Vi vill synliggöra för barnen att de kan bli förebilder för varandra i utvecklingen av en positiv lärandeidentitet. 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

 

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: