Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mofflor och människor - en storyline om hållbar konsumtion

Skapad 2018-06-15 10:30 i Knappekullaskolan Lerum
Under Ht-18 kommer vi att arbeta med Temat Mofflor och människor. Du kommer att få arbeta kreativt, använda din fantasi och utveckla dina förmågor och kunskaper .
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Bild Svenska NO (år 1-3)
I vår storyline om mofflor och människor kommer du att få upptäcka hur vi människor på verkar vår miljö. Vad vi gör som är bra och dåligt för miljön. Vilka material som naturen själv kan ta hand om och vilka vi människor måste hjälpa till med.

Du kommer att få fundera kring vad du kan göra för att göra en insats för en bra miljö.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor vi tränar under vårt tema:

 • Din förmåga att uttrycka egna åsikter
 • Din förmåga att uttrycka dig tydligt så att andra förstår
 • Din förmåga att se sammanhang mellan miljö och konsumtion
 • Din förmåga att diskutera, reflektera och argumentera
 • Din förmåga att samla och sortera fakta och sedan dra egna slutsatser och skriva texter med tydlig handling
 • Din förmåga att framställa bilder och konstruera
 • Din förmåga att göra egna ställningstagande
 •  

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du kommer att få:

Skapa med olika material, samarbeta i grupp, göra olika värderingsövningar, läsa och skriva, besöka naturen kring skolan, diskutera och se filmer

Träna på ord och begrepp som:  material, avfall, återanvändning/återvinning, sopor, sortera, kompost,och miljö

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma:

 • Din förmåga att uttrycka egna åsikter
 • Din förmåga att uttrycka dig tydligt så att andra förstår
 • Din förmåga att beskriva hur olika handlingar kan påverka miljön och utifrån det kan komma med förslag på lösningar.
 • Din förmåga att samla och sortera fakta och sedan dra egna slutsatser och skriva texter med tydlig handling
 • Din förmåga att framställa bilder och konstruera

Bedömning sker genom:

 • Gruppdiskussioner
 • Observationer
 • Skapande
 • Samtal

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Ge  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: