Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - En läsande klass

Skapad 2018-06-15 14:50 i Drottninghögsskolan Helsingborg
En planering om hur vi lär oss läsförståelsestrategier genom arbete med "En läsande klass".
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med "En läsande klass" genom lärarledda lektioner, ni kommer att få lyssna på texter och ni kommer att få läsa texter på egen hand eller ihop med en kompis. Vi kommer att ha gemensamma samtal och ni kommer att få arbeta med eget arbete. 

Bedömning

Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

Detta ska du kunna:

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

–        att förutsäga (Spågumman)

–        att ställa frågor (Reportern)

–        att utreda oklarheter (Detektiven)

–        att sammanfatta (Cowboyen)

–        att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt eller skriftligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Kunskapskrav

Kunskapskraven för betyget E i åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse läsåret 2014-2015

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda olika lässtrategier.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Läser enstaka ord och meningar med flyt.
Läser mycket av texter med flyt. Läser med lite intonation och betoningar.
Läser det mesta av texterna med flyt. Läser en hel del av texten med intonation och gör betoningar för att förstärka texten.
Läser texter med flyt, mycket god intonation och betoning.
Förstå
 • Sv
Förstår delar av den lästa texten. Svårigheter att svara på frågor "på raderna" och "bortom raderna."
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text. Kan oftast svara på frågor "på raderna" och "bortom raderna." Kan delvis svara på frågor "mellan raderna."
Läser och förstår det mesta av innehållet i olika typer av texter. Kan mer utförligt svara på frågor "på raderna" och "bortom raderna." Kan också svara på frågor "mellan raderna" och svarar då kortfattat.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter, även om innehållet ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Kan svara utförligt på frågor "på raderna", "mellan raderna" och "bortom raderna".

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfatta text
Kan skriva några meningar om innehållet. Meningarna står inte i kronologisk ordning.
Sammanfattar huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i texten hänger samman. Skriver i kronologisk ordning.
Sammanfattar det viktigaste huvudinnehållet i en kronologisk och mer utförlig sammanfattning. Skriver om något i texten som framkommer mellan raderna.
Sammanfattar levande viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser om innehållet. Skriver också om saker som framkommer mellan raderna.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter , tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tolka och resonera om budskap
Reflekterar kring texters budskap och visar på någon egen tanke och åsikt kopplat till budskapet.
Reflekterar kring texters budskap och visar på någon egen tanke och åsikt kopplat till budskapet. Kopplar budskapet i texter till egna erfarenheter.
Reflekterar kring texters budskap och visar på några egna tankar och åsikter kopplade till budskapet. Argumenterar för den egna åsikten utifrån erfarenheter.
Reflekterar utförligt kring texters budskap och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna kunskaper, åsikter och erfarenheter och förklara sina tankar.

Beskriver sin upplevelse av läsningen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Upplevelse
Beskriver något om läsupplevelsen.
Beskriver något om läsupplevelsen. Förklarar och motiverar delvis.
Beskriver några saker kring sin egen läsning, förklarar och motiverar.
Beskriver flera saker kring sin egen läsning, förklarar och motiverar mer utförligt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: