Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola,Saltkråkan Pedagogisk planering - Värdegrund

Skapad 2018-06-15 14:56 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Värdegrundsarbete.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16
Alla barn ska känna trygghet, delaktighet och bygga relationer.Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla det sociala samspelet, lyssna på andra och sätta sig in i andras situation.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.
- Känslor
- Pedagogisk grupplek
- Leklådor
- Integritet
- Kompisrelationer
- Samarbete
- Genus
- Barns inflytande
- Empati
- Demokratiska processer


 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Känslor: Vi pratar om olika känslor, framförallt i början av terminen då nya barn börjat. Vi ritar och grimaserar och upprepar under en period. 

Pedagogisk grupplek: Med temaboken som fokus spelar vi olika roller som i sin tur uppmanar och bjuder in barnen till rollekar

Leklådor: Vi skapar fler leklådor gärna temainriktat.

Integritet: Vi samtalar om vad integritet innebär, vad "stopp min kropp" betyder och vi förhåller oss till det.

Kompisrelationer: Vi kommer att spela upp ett rollspel med karaktärer från temat vad kompisrelationer kan vara, och hur vi önskar ha det. Vi har återkommande samtal om hur man är en bra kompis

Samarbete: Samarbetsövningar, uppdrag att lösa tillsammans.

Genus: Vi arbetar medvetet med att motverka stereotypa könsroller genom att ge alla barn samma möjligheter oberoende av kön

Barns inflytande: Vi utvecklar vår miljö så barnen får mer inflytande i vad de vill arbeta med i de olika rummet. Barnen skall känna sig delaktiga i utformandet av lärmiljön. Med temaboken lyssnar vi in barnens tankar och fångar upp deras intresse. 

Empati: Vi vill arbeta med att barnen skall bli medvetna och få förståelse för varandras behov, tydliggöra  ordet empati. Dramatisering

Demokratiska processer: Vi använder oss av demokratiska processer, röstning tex vid luciafirande och andra situationer och samtalar om vad vi just gjort för att de skall få en förståelse vad det betyder. 

 

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: