Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Naturvetenskap, miljö och teknik

Skapad 2018-06-15 14:59 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön.  Ge barnen upplevelser och ökad förståelse för naturvetenskap och samband i naturen (kretslopp, allemansrätten, återbruk).
Barnen skall få en ökad förståelse och olika erfarenheter för vad teknik och konstruktion är. Barnen ska få erfara olika experiment och ställa hypoteser och försöka dra slutsatser i teknik i förskolans vardag.  

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

Experiment
Växter och djur
Bygga och konstruera
Vattenlek

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Använda olika förbrukningsmaterial för att skapa något utifrån temaboken, som exempelvis ett skepp eller en kikare.

Vi ska skapa båtar av olika material som vi sedan testar i både stilla vatten och i bäcken.

Vi kommer att kontinuerligt genomföra experiment tillsammans med barnen beroende på var intresset ligger för tillfället, eller om vi kommer fram till något särskilt i vårt temaarbete.

Vi undersöker djur och växter som är relevanta för temaboken, till exempel djur och växter i havet eller i vissa länder eller öar vi kan komma att besöka under temats gång.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: