Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrer

Skapad 2018-06-18 12:26 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
.
Grundskola 1 – 9 Svenska
Du ska läsa och skriva texter i olika genrer.

Innehåll

 

Arbetsområde

Har du tänkt på att det finns olika typer av texter? Det gäller att skriva rätt text vid rätt tillfälle, det vill säga använda rätt genre! 

Mål

 •  kunna vad som är typiskt för de olika genrerna och deras uppbyggnad

 •  kunna skriva olika genrer

 •  vara förberedd inför det nationella provet

Arbetssätt

 • Du kommer att få arbeta med olika läs- och skrivövningar där du lär dig vad som är typiskt för respektive genre

 • Du ska skriva brev (personligt och formellt), debattartikel, krönika och novell.

 • Du ska använda datorn som ett redskap vid skrivandet

Redovisningsform

 • Inlämningsuppgifter av de olika genrerna

 • En "examensuppgift" där du får en rubrik och utifrån denna ska du skriva två helt olika texter i olika genrer.

Bedömning

 • Dina inlämningsuppgifter bedöms utifrån typiska genredrag och rätt uppbyggnad

 • Språkbehandling

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skriva 7-9

F
E
C
A
Skriva texter
Genremedvetenhet
Texten håller sig inte till genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Ordval, variation
Språket är otillräckligt.
Texten visar ett ganska begränsat ordval. Några få ord eller idiomatiska uttryck används fel.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet. Texten visar prov på mycket god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Meningsbyggnad och styckeindelning
Meningsbyggnaden är felaktig. Texten saknar styckeindelning.
Meningsbyggnaden är enkel. Styckeindelning finns till viss del.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten är styckeindelad.
Meningsbyggnaden är varierad. Styckeindelningen är genomtänkt.
Skiljetecken och stavning
Skiljetecken saknas eller används fel. Texten innehåller allt för många stavfel.
Skiljetecken används, oftast korrekt. Stavfel förekommer i viss utsträckning.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Några få stavfel kan förekomma.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Berättande texter
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Struktur
Texten saknar struktur.
Dramaturgin är enkelt uppbyggd. Början och slut hänger ihop. Enkla berättartekniska grepp används.
Dramaturgin är relativt komplext uppbyggd. I texten används berättartekniska grepp relativt väl.
Dramaturgin är komplext uppbyggd. I texten används berättartekniska grepp väl.

Sv
Svenska - att skriva

Rubrik 1

F
E
C
A
Innehåll
Elevens tankegång (sätt att tänka) framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om det som är textens ämne.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på utvecklat sätt kring det som är textens ämne.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt kring det som är textens ämne.
Innehåll
Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Bidraget innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem
Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen (hur texten är uppbyggd)är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, till exempel används styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar genren.
Ordvalet är varierat, specifikt och passar genren väl.
Språk, stil och skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och normer.
Eleven följer i väl skriftspråkets normer för skiljetecken och normer.
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: